Kde nájdeme obuvníkov a kožiarov?

16.04.2021

Zástupcovia textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu sa na siedmom rokovaní stretli 15. apríla 2021, opäť v online priestore.

Obsah rokovania

Toto rokovanie bolo pre Sektorovú radu pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) kľúčové z pohľadu aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V uplynulých týždňoch sa rozbehli prvotné aktivity spojené s touto úlohou a na rokovaní si členovia Sektorovej rady medzi sebou rozdelili spracovanie ďalších častí stratégie, ktoré sú potrebné na jej úspešné zaktualizovanie.

Počas rokovania sa otvorila aj téma rankingu poskytovateľov vzdelávania. Členov zaujímal aktuálny stav vyhodnocovania dát z oblasti uplatniteľnosti absolventov.

Závery a výzva

závere tajomníčka s prítomnými členmi riešila aj problém personálneho zloženie Sektorovej rady, nakoľko medzi členmi sa nachádza len jeden zástupca z odvetvia obuvi. Oslovené podniky zaoberajúce sa spracovaním kože a výrobou obuvi neprejavujú záujem pridať sa do Sektorovej rady. Čo predstavuje problém pri odbornom spracovaní výstupov za toto odvetvie. Tajomníčka tak vyzvala aj „textilákov a odevákov“, aby sa pokúsili osloviť kolegov z obuvníckej a kožiarskej výroby. Spoločnými silami sa im možno podarí naplniť aj túto absentujúcu oblasť v Sektorovej rade.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.