Kľúčové inovačné atechnologické zmeny ovplyvňujúce sektor vurčenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

22.03.2021

NÁZOV INOVÁCIE:ZDROJ INOVÁCIE:Indukčné nabíjanie elektromobilovhttps://www.electreon.com/technologyEngineering tomorrowhttps://www.youtube.com/watch?v=1dW9ctUDe6wInovácie v oblasti nabíjania autobusovhttps://new.abb.com/news/detail/39025/powering-a-sustainable-future-abb-showcases-latest-innovations-in-e-mobilityPrvá raketa na svete vyrobená 3D tlačouhttps://www.relativityspace.com/stargatePríprava na auto budúcnostihttps://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/how-the-auto-industry-is-preparing-for-the-car-of-the-futureKyberochrana v automotivehttps://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-race-for-cybersecurity-protecting-the-connected-car-in-the-era-of-new-regulationTime magazin a KIA –nová online platforma o elektrifikácii aviachttps://time.com/sponsored-content/kia-motors-europe/electrification-matters/?prx_t=ankFAUMU-AAE4PARozšírená realita v navigáciáchhttps://plat4m.com/future-of-ar-in-cars/Megatrendy v automobilovej výrobe dnes viacerí odborníci a už aj samotné automobilové spoločnosti charakterizujú ako transformáciu na model ACES (z angl. A –autonómne riadenie, C –konektivita, E–elektromobilita, S–zdieľané služby mobility). Tieto megatrendy vplývajúce na ďalší rozvoj odvetvia pomenúvajú základné predpoklady vývoja, kedy až 8 z 10 najväčších prvovýrobcov vozidiel očakáva, že budú vyvíjať autonómne vozidlá. Podľa prieskumov McKinsey (2019) sa zdvojnásobil počet zákazníkov, ktorí sú v najbližšej dobe ochotní zmeniť značku automobilu kvôli lepšej konektivite.Najväčšie automobilové spoločnosti už dnes majú vo svojom produktovom portfóliu významnú časť elektromobilov alebo hybridných vozidiel. Až 90 % všetkých inovácií v automobilovom priemysle dnes pochádza z odvetvia elektrotechniky, čo generuje 35 % až 40 % z hodnoty vozidla (EY, 2017).Automobilový priemysel bol dlhodobo jedným z hlavných pilierov európskeho ekonomického rastu. Viaceré odborné analýzy však potvrdzujú, že automobilový priemysel prechádza mimoriadne dynamickým obdobím a miera inovácií najväčších producentov bude výrazne vplývať aj na ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle. Spúšťačom týchto výziev je „Industry 4.0“, 8legitimizácia záväzkov boja proti klimatickým zmenám na medzinárodnej úrovni a snaha o zníženie emisií CO2 na lokálnej úrovni predovšetkým vo veľkých mestách. Z uvedených štyroch trendov možno očakávať najkonzekventnejšie dopady na automobilových producentov v oblasti rozvoja digitalizácie a IT prvkov vo vozidlách a z konštrukčného pohľadu predovšetkým transformáciu automobilového parku z využívania spaľovacích motorov na masívnejšie nasadzovanie elektromobility.Sekundárne bude prebiehať transformácia aj v iných oblastiach, ako je zvyšovanie bezpečnosti, modelu vlastníctva v prospech zdieľanej ekonomiky a transformácie verejnej dopravy. Popredné analýzy (OECD, 2018) poukazujú na to, že automatizácia ako súčasť Industry 4.0 prináša diferencované riziko pre tvorbu a udržanie pracovných miest v automobilovom priemysle naprieč krajinami. Štúdia však poukazuje na to, že spomedzi 21 skúmaných krajín je s veľkýmnáskokom najviac ohrozeným regiónom západné Slovensko (až 40 %), pričom na opačnej strane rebríčka sú krajiny so silným inovačným potenciálom a kvalitným systémom vzdelávania (Nórsko 5 %, Fínsko 6 %, Švédsko 7 %). Za kľúčový zdroj rastu produktivity sú pritom považované technologické inovácie (napr. automatizácia), pričom tieto majú potenciál vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať životnú úroveň (OECD,2018).V oblasti strojárskeho sektora sa ešte v nedávnej minulosti predpokladal posun ťažiska ekonomickej aktivity vo vyspelých štátoch od priemyselnej produkcie smerom k sektoru služieb, no priemysel zostane motorom rastu produktivity a inovácií aj v nasledujúcich rokoch. Priemyselná revolúcia 4.0, ktorá práve prebieha, je typická prepojenosťou medzi IT technológiami s výrobným procesom, flexibilnými just-in-time dodávkami, pokročilým manažmentom kvality a rastúcou robotizáciou, automatizáciou a digitalizáciou. Tento disruptívny proces kladie pred spoločnosti zvýšené nároky, no zároveň vytvára nové príležitosti pre inovatívne a predvídavé firmy. Panuje konsenzus, že strojárske spoločnosti na Slovensku budú tiež nútené nasledovať aktuálne trendy a investovať do aplikovaného výskumu, vývoja a high-tech služieb v snahe zvýšiť produktivitu a pridanú hodnotu. Priemysel 4.0 bude vyžadovať širšiu spoluprácu medzi slovenskými univerzitami, výskumnými inštitúciami a biznisom, aby sa posilnili aktivity výskumu a vývoja a využil tak spoločný inovatívny potenciál.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.