Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ešte stále tu máme odborníkov, ktorí chcú meniť krajinu k lepšiemu

26.03.2021

Presvedčili sme sa o tom počas siedmeho rokovania Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby (ďalej len „Sektorová rada“), ktoré sa uskutočnilo 25. marca 2021. Napriek nepriaznivým aktuálnym podmienkam, ktoré trápia celé národné hospodárstvo, majú členovia Sektorovej rady chuť a záujem participovať na aktivitách, ktoré sú z hľadiska budúcich ľudských zdrojov významne dôležité.

Zoznam tém, ktorým sa členovia v tomto období venujú, je rozsiahly. Najdôležitejšou aktivitou týchto týždňov a mesiacov je aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorá nadväzuje na úspešnú nultú verziu z júna 2020. Dokument, v ktorom sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľských združení snažia zadefinovať svoje požiadavky na budúcu pracovnú silu. Je strategicky dôležitý pre všetky inštitúcie, ktoré majú právomoc zasiahnuť do zmien vo vzdelávacom systéme našej krajiny. Okrem toho je viac než žiaduce, zadefinovať na Slovensku systematickú podporu celoživotného vzdelávania, pretože pandémia a jej dopady nie sú jedinou turbulenciou na našom trhu práce v horizonte najbližších rokov. Nachádzame sa v období, kedy sa posilňuje vplyv automatizácie, robotizácie, elektronizácie a zamestnávatelia tieto trendy pociťujú už teraz. Ak chcú obstáť v boji s konkurenciou, musia vyvíjať úsilie o zavádzanie nových trendov, s čím úzko súvisí zmena charakteru práce ako takej.

Inovačné trendy

Členovia Sektorovej rady si tieto zmeny uvedomujú a svoje skúsenosti zo strategických sektorových podnikov prenášajú do tvorby inovačnej databázy, ktorá okrem sumarizácie najdôležitejších inovačných trendov napovie o vplyve týchto trendov na jednotlivé zamestnania. Na základe toho bude možné dozvedieť sa viac o tom, či dnešný rušňovodič bude aj o 10 rokov tým istým zamestnancom, alebo bude musieť svoje vedomosti a zručnosti rozširovať o novinky, ktoré budú nevyhnutné pre výkon tohto zamestnania.

Národné štandardy zamestnaní

Všetky tieto zistenia prenášajú členovia Sektorovej rady aj do kariet zamestnaní – tzv. národných štandardov zamestnaní. Tie sú priebežne aktualizované a zverejňované na webovej stránke národného projektu SRI www.sustavapovolani.sk.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

V druhej polovici rokovania prebehla medzi členmi komplexná diskusia k téme rankingu poskytovateľov vzdelávania. Členovia diskutovali o tom, ktoré stredné a vysoké školy majú vstúpiť do sektorového vyhodnotenia. Väčšina sa zhodla na tom, že do hodnotenia by mali vstupovať len tie školy, ktoré pripravujú žiakov v skupinách odborov 37 – Doprava, pošty a telekomunikácie; 24 – Strojárstvo a ostatné kovospracujúca výroba; 26 – Elektrotechnika.

Závery, úlohy a ciele

Sektorová rada si zadefinovala nadchádzajúce úlohy a ciele, ktoré si opäť spoločne vyhodnotí na ôsmom rokovaní – to sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v mesiaci jún a my sa už teraz tešíme sa toto stretnutie.

V mene realizačného tímu národného projektu SRI ďakujeme členov Sektorovej rady za ich doterajšiu prácu a úsilie a prajeme všetkým pevné zdravie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.