Sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu rokoval už po šiestykrát.

04.12.2020

V prvom decembrovom týždni sa opäť stretli v online prostredí členovia Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo veterinárstvo a rybolov. Rokovanie prebehlo v piatok 4. decembra  so začiatkom o 11,30 hodine prostredníctvom MS Teams. Celková účasť členov bola 74 %.

Sektorovú radu od 1.1.2021 preberá nová tajomníčka

V úvode sa členom krátko prihovoril a rokovanie otvoril predseda Sektorovej rady Ing. Jozef Artim CSc. a tajomníčka Ing. Jana Melicherová. Pani Melicherová následne predstavila novú – nastupujúcu tajomníčku rady Natáliu Cíbikovú, ktorá mala prvýkrát možnosť uviesť sa pred jej členmi. Jana Melicherová pôsobila ako tajomníčka Sektorovej rady od začiatku projektu SRI, apríl 2019 a významne sa podieľala na plnení úloh projektu SRI a vytvorení Stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 pre sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu.

Druhou zmenou v zložení Sektorovej rady bola personálna zmena za inštitúciu – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, ktorý bude ako členka Sektorovej rady zastupovať pani Mgr. Denisa Uhrinová.

Sektorová rada a dopad Covid -19

Je dobré, že napriek obmedzeniam v osobnom stretávaní Sektorová rada nepoľavuje vo svojej činnosti. Rokovanie Sektorovej rady malo na programe jednať o desiatich bodoch, pričom v diskusii z nich dominovali dva ako hlavné a nosné.

Prvá a stále otvorená téma bola hľadanie možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu. Opätovne bolo zdôraznené, že cieľom tejto aktivity je identifikovať a vyzdvihnúť tých vzdelávateľov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie vo svojom zameraní, ktorým by boli na základe určitých definovaných kritérií udelená „známka kvality“ a mohli by byť vzormi pre ostatné vzdelávacie inštitúcie, ktoré by sa postupne snažili zlepšovať a získať predmetnú „známku kvality“.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcii v sektore

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady uplatnili v predstihu prostredníctvom dotazníka, zaslaného tajomníčkou Sektorovej rady, ktorá ich analyzovala. Členovia sa vyjadrili k forme, kritériám a aj systému hodnotenia.  Uprednostnili sektorové hodnotenie, pred hodnotením centrálnym alebo tiež s časti volili možnosť kombinovaného hodnotenia t.j. niektoré kritériá by boli centrálne – všeobecné a teda základné  pre všetky sektory a následne by hodnotenie prebiehalo podľa sektorových kritérií, vzhľadom aj na špecifickosť agorosektora.

Do hodnotenia by sa zapájali aj zamestnávatelia ako aj absolventi formou elektronických dotazníkov, tak by sa zabezpečil reálny obraz o výsledkoch vzdelávania, prepojenosti obsahu vzdelávania s potrebami praxe a uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Napríklad bola diskutovaná forma českého modelu, ktorý by nám mohol byť najbližší. Inšpiráciou môže byť aj rakúsky model – systém Ö-Cert.

Bola navrhnutá metodológia peer review, ktorej podstata spočíva v externom hodnotení skupinou odborníkov pracujúcich v podobnom prostredí s rovnakým postavením ako hodnotené osoby. Je tu predpoklad zabezpečenia nezávislosti a kvalifikovanosti  hodnotiteľov, ktorí disponujú špecifickými odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.

Vo výsledku členovia rady konštatovali, že je potrebné nastaviť jasné a merateľné kritériá hodnotenia, ktoré budú kľúčové pre objektívne hodnotenie poskytovateľov vzdelávania.

Moderné a úspešné Slovensko

Ďalšou dôležitou témou rokovania boli reformné zámery navrhované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“. Je to návrh reformného plánu, ktorý má Slovensko v apríly 2021 predložiť Európskej komisii na schválenie. Odborná i širšia verejnosť môže dokument pripomienkovať . Na rokovaní Sektorovej rady bolo predstavených všetkých osem hlavných oblastí dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko”.Moderné a úspešné Slovensko

Od členov Sektorovej rady k dokumentu odzneli kritické stanoviská. Bolo konštatované, že síce v úvode dokumentu sa spomína potravinová sebestačnosť, avšak v ďalšom texte táto kľúčová potreba Slovenska je zredukovaná iba na pozemkové úpravy, ktorých prínos pre agrosektor je otázny.  V celom dokumente sa ani raz nespomína slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Žiadne vízie pre prvovýrobcov a spracovateľov.

Je zarážajúce ako v susednej ČR podporujú svojich poľnohospodárov, navyšujú platby pre prvovýrobu a dávajú 70% preddavkových platieb. Z uvedeného usúdili, že z hľadiska hlavných priorít Slovenska, zabezpečenie potravinovej sebestačnosti nie jednou z hlavných priorít predkladateľa dokumentu aj napriek tomu, že agropotravinárstvo v iných členských krajinách EÚ ju má. Výsledkom diskusie bolo vytvorenie pracovnej skupiny z členov Sektorovej rady s cieľom sumarizácie, formulácie pripomienok k dokumentu a zaslanie jednotného stanoviska za Sektorovú radu.

Závery

závere rokovania členovia Sektorovej rady poďakovali tajomníčke Janke Melicherovej za skvelo odvedenú prácu, komunikáciu, prípravu a vypracovanie materiálov počas celého obdobia jej pôsobenia v Sektorovej rade a zaželali jej veľa úspechov v jej ďalších pracovných aktivitách. Termín nasledujúceho rokovania Sektorovej rady bol odsúhlasený v rozmedzí mesiacov marec – apríl 2021, pričom presný dátum, miesto a formu rokovania, upresní nastupujúca tajomníčka po dohode s predsedom a garantom Sektorovej rady.

« domov

Predchádzajúce články:

Experimentálny študijný odbor Agromechatronik

Piate rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.