Eurostat prijal okolo 1 700 žiadostí o zmenu klasifikácie NACE

14.12.2020

Potreba revízie klasifikácie NACE je nevyhnutná v dôsledku rýchleho rozvoja technológií a nových ekonomických činností. Posledná revízia klasifikácie NACE označovaná ako NACE Rev.2 je platná od roku 2008. Nutnosť uskutočnenia ďalšej revízie bola jednomyseľne schválená dňa 16. mája 2019 na zasadnutí ESSC (European Statistical System Committee). Revízia NACE Rev.2 sa týka všetkých členských štátov ako aj spolupracujúcich krajín a viedla k vytvoreniu pracovnej skupiny zloženej z členov 18 národných štatistických úradov, ktorí hodnotia prijaté návrhy zmien. Pracovnú skupinu v súčasnosti tvoria zástupcovia z Belgicka, Dánska, Nemecka, Írska, Grécka, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Litvy, Maďarska, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, Slovinska, Fínska, Švédska a Švajčiarska.  

Príprava a spracovanie žiadostí

Od júna do septembra 2019 sa uskutočnila všeobecná konzultácia s hlavnými zainteresovanými stranami. Uskutočnili sa konferencie s národnými štatistickými úradmi, útvarmi Európskej komisie, s viac ako 270 európskymi federáciami priemyslu a s Európskou centrálnou bankou. Niekoľko národných štatistických úradov vedie v príslušných krajinách ďalšie národné konzultácie. Eurostat prijal okolo 1 700 žiadostí o zmenu klasifikácie NACE Rev.2. Väčšina týchto žiadostí (1 184) bola spracovaná národnými štatistickými úradmi. 

Približne každý štvrtý návrh sa týka sekcie C – Priemyselná výroba. Nasledujúci graf predstavuje rozdelenie požiadaviek na zmeny podľa sekcií NACE Rev.2. 

Zdroj: Eurostat 

Tím Eurostatu identifikoval duplicity a žiadosti s kumulatívnymi požiadavkami. Po tejto analýze bol celkový počet požiadaviek na revíziu nižší, a to 1 439. 

Kategorizácia požiadaviek

Podľa dopadu na klasifikáciu možno požiadavky kategorizovať: 

  • Významné zmeny (návrhy na zmenu s vplyvom na štruktúru klasifikácie) 
  • nové rozdelenie/zlúčenie 
  • reštrukturalizácia 
  • presun/zmena obsahu 
  • agregácia 
  • Menej významné zmeny 
  • zmena názvu 
  • zmena vysvetliviek 
  • vyriešenie nejednoznačností 
  • Ostatné zmeny 

Najviac požiadaviek je smerovaných na rozdelenie/zlúčenie s počtom 448 a zmien vysvetliviek s počtom 514.  

Schvaľovanie návrhov

Pracovná skupina sa od marca 2019 stretáva v pravidelných 8-10 týždenných intervaloch. Pred každým stretnutím členovia pracovnej skupiny dostanú sériu návrhov zodpovedajúcich určitému počtu divízií NACE Rev.2. Spracujú komentáre a odporúčania, ktoré Eurostat následne zhrnie. Počas stretnutí sa diskutuje iba o návrhoch s odlišnými názormi. Z dôvodu veľkého počtu návrhov sa pracovná skupina od marca 2020 rozdelila na dve pracovné skupiny a prerokovávajú iba zmeny, ktoré majú vplyv na štruktúru NACE Rev.2. Dané rozdelenie umožnilo rýchlejšie napredovanie práce.  

Z viac ako 1400 požiadaviek bolo 626 prediskutovaných. Zo zmien, ktoré majú vplyv na štruktúru, zostáva ešte 174 návrhoch otvorených. Zvyšné návrhy, ktoré sa netýkajú štrukturálnych zmien NACE Rev.2, budú spracované neskôr v čase, keď sa schváli štruktúra revidovanej verzie NACE. 

Ďalšie kroky sa harmonizujú s revíziou ISIC  

Popri revízii európskej klasifikácie NACE Rev.2 sa v roku 2019 začala aj revízia ISIC Rev.4, klasifikácie ekonomických činností OSN. Eurostat sa od začiatku prác zúčastnil revízie a priniesol európsky pohľad a návrhy. Časový harmonogram revízie NACE Rev.2 sa od druhej polovice roku 2021 bude harmonizovať s harmonogramom revízie ISIC Rev.4Revidovaná verzia ISIC bude prijatá do konca roka 2022.  

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.