Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Čo na to elektrotechnici?

03.12.2020

Padanie prvých snehových vločiek odštartovalo šieste rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku, ktoré sa konalo tretieho decembra 2020. Bohužiaľ, ako aj pri piatom rokovaní, bola uprednostnená forma online rokovania prostredníctvom platformy MS Teams. Členovia sektorovej rady prišli vo veselej nálade a po úvodnom privítaní zo strany pani predsedníčky Prílesanovej a pána garanta Lasza sa rokovanie začalo.

Privítanie novej členky

Počas obdobia medzi piatym a šiestym rokovaním došlo v zastúpení sektorovej rady len k jednej personálnej zmene. Ako nová členka bola za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno nominovaná pani Ing. Darina Nagyová, ktorá nahradila doterajšiu nomináciu úradu pána Mgr. Vladimíra Príbelského. Pani Nagyová pri prezentovaní tejto zmeny prvýkrát pozdravila všetkých členov sektorovej rady, a prisľúbila svoje skúsenosti pri riešení budúcich problémov v pôsobnosti sektorovej rady.

Plánovaná aktualizácia sektorových stratégií

V roku 2020 sa všetky sektorové rady podieľali na tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, a v budúcom roku čaká sektorové rady ich aktualizácia na základe rôznych hodnotení, aj z externého prostredia. Harmonogram tejto aktualizácie predstavila tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová – Dítětová, ktorý sa začína školením tajomníkov a členov pracovných skupín v januári. Samotný proces aktualizácie stratégií bude prebiehať v mesiacoch marec až jún 2021.

V rámci tohto bodu navrhol garant Sektorovej rady pre elektrotechniku pán Lasz ambiciózny plán vypracovať zoznam nových – inovačných odborných vedomostí a odborných zručností, ktoré budú zamestnávatelia v sektore elektrotechnika požadovať od svojich zamestnancov. Tejto úlohe sa bude sektorová rada venovať v budúcom období.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcií

Ďalším bodom šiesteho rokovania bola debata o možných spôsoboch hodnotenia vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Vyhodnotené boli výsledky zasielaných dotazníkov za všetky sektorové rady a taktiež výsledky dotazníka Sektorovej rady pre elektrotechniku. Členovia sa najviac prikláňali k možnosti vytvorenia špecializovanej hodnotiacej komisie, v kombinácii s autoevalváciou vzdelávacej inštitúcie. Na otázku, či hodnotiť zvolené inštitúcie podľa jednotlivých sektorov, alebo centrálne všetky naraz, sa členovia zhodli na centrálnom hodnotení. Dôvodom je najmä to, aby hodnotenie odrážalo veľký dopyt po absolventoch z elektrotechnických smerov.

Moderné a úspešné Slovensko

V rámci ďalšieho bodu rokovania sa členovia venovali pripomienkam k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, ktoré predstavilo Ministerstvo financií SR. Ministerstvo v rámci spätnej väzby k dokumentu zriadilo špecializovaný mail, na ktorý by záujemcovia mohli poslať svoje pripomienky a návrhy. Na šiestom rokovaní bol síce dokument rozoberaný, no členovia sa rozhodli neposlať žiadne pripomienky, nakoľko podľa nich už bol proces pripomienkovania ukončený.

Záverom rokovania členovia odhlasovali Závery z 6. rokovania, a dohodli sa na dátume už siedmeho rokovania 31. marca 2021. Bude toto rokovanie už konečne prebiehať osobnou formou? To sa dozvieme až v novom roku 2021.

« domov

Predchádzajúce články:

Piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

ELEKTROTECHNICI SCHVÁLILI SEKTOROVÚ STRATÉGIU ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

Rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.