Automobilisti a strojári opäť spolu v online priestore

10.12.2020

Vo štvrtok 10. decembra bolo organizované šieste rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Rokovanie, takisto ako naposledy, prebiehalo online formou prostredníctvom programu MS Teams kvôli narastajúcemu počtu nakazených vírusom COVID – 19. Členovia Sektorovej rady sa napriek tomu stretli v dobrej nálade a tak sa rokovanie mohlo začať.

Nová tajomníčka prvýkrát v akcii

Na úvod rokovania všetkých členov privítali predsedníčka Sektorovej rady Daniela Schweizer, tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová a tajomník Sektorovej rady Jozef Kvoriak. Pán Kvoriak následne predstavil novú – nastupujúcu tajomníčku rady Natáliu Cíbikovú. Jozef Kvoriak pôsobil ako tajomník Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo od augusta 2019.

Rokovanie Sektorovej rady pozostávalo zo siedmich bodov, avšak dominovali mu najmä dve veľké témy. Ako prvá bola otvorená téma hľadania možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore automobilového priemyslu a strojárstva. Opätovne bolo zdôraznené, že cieľom tejto aktivity nie je robiť akési kompletné „ligové tabuľky“ vzdelávateľov, ale naopak, identifikovať a vyzdvihnúť tých, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie vo svojom zameraní a môžu byť nasledovaniahodnými vzormi pre ostatných poskytovateľov vzdelávania.

Hodnotenie vzdelávateľov v sektore

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore automobilového priemyslu a strojárstva boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady vyjadrili v dopredu zaslanom dotazníku. Z dotazníka vyplynulo, že väčšina respondentov zo Sektorovej rady bola za tzv. star-rating a teda hodnotenie formou hviezdičiek, príp. bodov. Niektorí členovia by uvítali aj hodnotenie na základe prieskumu záujmu o vzdelávaciu inštitúciu a výsledkov úspešnosti absolventov na trhu práce. Na základe výsledkov z dotazníka boli zosumarizované možné hodnotiace kritériá, ktorým by však bolo vhodné určiť aj ich váhu pri sumárnom hodnotení. Práve jasné stanovenie kritérií je kľúčové pre objektívne stanovenie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Moderné a úspešné Slovensko

Ďalšou dôležitou témou rokovania boli reformné zámery navrhované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“. Ide o návrh reformného plánu, ktorý Slovensko v apríli 2021 predkladá Európskej komisii na schválenie. Odborná i širšia verejnosť môže dokument pripomienkovať. Na rokovaní
Sektorovej rady bolo predstavených všetkých osem hlavných oblastí dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko”.

Tajomník obdržal niekoľko návrhov od členov, ktoré sa týkali najmä oblastí Vzdelávanie, Zelená ekonomika a Trh práce a sociálna udržateľnosť. Bolo dohodnuté, že tajomník opäť osloví členov Sektorovej rady s požiadavkou na pripomienkovanie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko a následne Sektorová rada naformuluje k nemu svoje stanovisko.

Na záver rokovania sa členovia Sektorovej rady poďakovali Jozefovi Kvoriakovi za skvelo odvedenú prácu počas celého jeho pôsobenia a zaželali mu veľa šťastia v ďalšom pôsobení. Dohodnutý dátum 7. rokovania Sektorovej rady bol stanovený na 8. apríla 2021

« domov

Predchádzajúce články:

Automobilisti a strojári opäť spolu v online priestore

Koronavírus síce pozastavil výrobu áut, no nepozastavil činnosť Sektorovej rady!

VPLYV INOVÁCIÍ NA AUTOMOTIVE A STROJÁRSTVO

DOPAD KORONAVÍRUSU NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

The 7th bi-annual European Automotive Forum 2020

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

Rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.