6. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

08.12.2020

utorok 8. decembra 2020 sa konalo šieste rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Toto rokovanie prebiehalo z dôvodu pandémie opäť v onlinovej forme, prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Program šiesteho rokovania Sektorovej rady bol zložený z nasledovných bodov:

  1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady
  2. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady
  3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
  4. Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ
  5. Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore
  6. Návrhy a pripomienky Sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko (Plán obnovy)
  7. Externé hodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a návrhy na aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektorovej rade
  8. Harmonogram činností Sektorovej rady
  9. Diskusia
  10. Závery z rokovania Sektorovej rady

Otvorenie rokovania Sektorovej rady

Rokovanie úvodným slovom zahájili tajomník sektorovej rady Ľuboslav Blišák, ďalej predseda Robert Schmidt a projektová manažérka Lucia Lednárová Dítětová. Garant sektorovej rady Daniel Širhal sa rokovania nemohol zúčastniť z titulu pracovnej vyťaženosti. Po predstavení programu rokovania prešiel tajomník k druhému bodu rokovania, ktorým bolo inštitucionálne a personálne zloženie. V rámci tohto bodu boli predstavené zmeny, ktoré sa udiali v zložení sektorovej rady, pričom pribudli tri nové členky v rámci pracovných skupín pri revízii a tvorbe NŠZ. Tretí bod programu sa venoval vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia.

Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ

V rámci štvrtého bodu bola detailne vyhodnotená aktivita okolo tvorby a revízie NŠZ. Tajomník zároveň predstavil NŠZ, ktorým sa sektorová rada bude venovať v mesiaci december, január, február a marec 2021. V predošlom období bola uskutočnená analýza, pri ktorej išlo o identifikáciu znaleckých činností, t. j. určenie takých NŠZ, ktoré sa vykonávajú na znaleckú činnosť, alebo ktoré majú potenciál vykonávať znaleckú činnosť.

Možnosti a spôsob identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore

Ďalší bod rokovania sektorovej rady bol venovaný diskusii o možnostiach identifikácie top poskytovateľov vzdelávania v sektore remesiel a osobných služieb. Výsledky dotazníkového prieskumu za všetky sektorové rady predniesla Monika Serafinova a tajomník predstavil vyhodnotenie prieskumu z pohľadu Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Téme identifikácie top poskytovateľov vzdelávania sa bude sektorová rada venovať aj v ďalšom období.

Návrhy a pripomienky Sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko (Plán obnovy)

Šiestym bodom rokovania bolo predstavenie návrhov a pripomienok sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. V rámci siedmeho bodu programu zosumarizovala tajomníčka Aliancie Sektorových rád PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová externé hodnotenia sektorových stratégií. Členom sektorovej rady priblížila návrhy a pripomienky, ktoré na aktualizáciu sektorových stratégií odporučili zrealizovať experti so skúsenosťami v oblasti tvorby strategických dokumentov a odborníci z akademickej oblasti. Prítomní členovia boli oboznámení s externým posudkom a odporúčaniami doc. Ing. Vladislava Rosu, CSc.

Závery z rokovania Sektorovej rady

Na záver rokovania boli členovia informovaní o predpokladanom termíne siedmeho rokovania. Následne predseda sektorovej rady prečítal Návrhy záverov zo 6. rokovania. Rokovanie bolo ukončené záverečným slovom tajomníka, predsedu sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád.

« domov

Predchádzajúce články:

Novovzniknuté povolanie Podológ

5. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

4. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

3. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

2. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.