Experimentálny študijný odbor Agromechatronik

20.11.2020

V oblasti mechanizácie pôdohospodárstva bola otvorená cesta pre štúdium moderného odboru Agromechatronik, ktorý je v súčasnosti na Stredných odborných školách (ďalej iba „SOŠ“) v experimentálnom overovaní. Tento študijný odbor, poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s dĺžkou štúdia 4 roky. Záujemcovia o inovatívne spôsoby poľnohospodárskej mechanizácie ho môžu študovať na SOŠ Pruské, SOŠ agrotechnickej v Moldave nad Bodvou, SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote.

V agrosektore dlhodobo absentuje kvalifikovaná pracovná sila, ktorú si súčasný vývoj poľnohospodárstva vyžaduje. Dnešná moderná poľnohospodárska technika je počítačovo riadená a jej obsluha a servis si vyžaduje vyškolených odborníkov. Preto má tento nový odbor do budúcna veľkú perspektívu. Vznikol na podnet združenia AGRION, ktoré zastrešuje 54 firiem zamestnávateľov, výrobcov a dodávateľov poľnohospodárskej techniky. Hybnou silou vzniku boli požiadavky a potreby praxe a tak v spolupráci so SOŠ a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave („ďalej iba „ŠIOV“), ktorý je garantom odboru, budú tento školský rok ako agromechatronici končiť prvý maturanti.

Inovácie vo vzdelávaní

Výsledky spolupráce so zamestnávateľmi sa prejavujú a ako príklad uvedieme SOŠ Pruské, ktorá bola ako prvá oslovená združením AGRION. V tomto školskom roku má škola šesť žiakov prvého, deväť žiakov druhého, trinásť žiakov tretieho a sedem žiakov štvrtého ročníka. Škola naďalej spolupracuje so združením AGRION, ktoré sa zaoberá aj servisom najmodernejšej poľnohospodárskej techniky a v rámci praktického odborného vzdelávania participuje  pri vytváraní odborných učebníc, tiež sa podieľa na tvorbe a priebežnom revidovaní školského vzdelávacieho programu počas doby experimentálneho overovania. Škola v snahe o skvalitňovanie výučbového procesu postupným obstarávaním modernizuje materiálovo technické zabezpečenie (ďalej iba „MTZ“) s prihliadnutím nielen na potreby trhu práce, ale berie do úvahy aj ekologické aspekty. Nákupom výučbových panelov a trenažérov vytvára škola pre žiakov prostredie, v ktorom môžu simulovať prácu s jednotlivými mechanizačnými prostriedkami, časťami strojov vo virtuálnom prostredí.

Nové trendy v učebných materiáloch

Okrem modernizácie MTZ sa stále skvalitňuje teoretická časť vzdelávania tvorbou vlastných výučbových materiálov realizáciu projektov Interreg SK/CZ  a Erasmus + KA2, ktoré škola koordinuje. Výstupom týchto projektov bude vytvorenie elektronickej učebnice E-booku pre predmet agromechatronika,  pracovných  zošitov, ktoré  sú taktiež vytvárané v online prostredí, ako aj príručiek pre užívateľov pre prácu s týmito materiálmi.

Duálne vzdelávanie

V tomto školskom roku  sú žiaci zaradení  na odborný výcvik na  pracoviská firiem ako Šupa technika Veľké Kostolany, Ematech s.r.o. Radošina, Moreau agri s.r.o. Madunice, Toko agri a.s. Rudice, prevádzka Beckov, kde vykonávajú praktické činnosti – servisných technikov a predajcov poľnohospodárskej techniky. Postupne sú aj žiaci tretieho ročníka zaradení na pracoviská, aby naplnili témy predmetu, odborný výcvik – a to  na zmluvných pracoviskách Agroservis – Stred s.r.o. Komárno, Hriadeľ spol.s.r.o. Nitra, Agrotem MJ s.r.o. Liptovský Mikuláš, Agrotec Slovensko s.r.o. Pohranice.

Náplň práce

Absolvent tohto odboru bude mať odborné vedomosti a zručnosti servisného technika, zameraného na opravu, údržbu, testovanie a diagnostiku modernej techniky. Môže sa uplatniť ako obsluha modernej poľnohospodárskej techniky na poľnohospodárskych družstvách, podnikoch, ako samostatný živnostník poskytujúci tieto služby, alebo ako predajca techniky. Tieto činnosti je schopný po zaškolení vykonávať aj na lesnej, záhradnej a komunálnej technike.

Spolupráca

Absolvent získava v rámci vzdelávania vodičské oprávnenie na skupinu T (hradené školou). Žiaci tohto odboru sa zúčastňujú odborných súťaží organizované Agrionom v Nitre. Môžu sa realizovať na zahraničných stážach v rámci projektov Erasmus+ – Charta mobility u zahraničných partnerov, v partnerskej škole v Dánsku a v Českej republike. Avšak v súčasnej situácii súvisiacej s nákazou COVID-19 sú stáže posunuté na neskoršie obdobie.

Podmienky štúdia

Záujemcovia o štúdium absolvujú prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka, ktoré sú jednotné pre všetky tri školy. Ukončovanie štúdia je koordinované ŠIOV Bratislava. Maturita v odborných predmetoch bude tiež jednotná. Po jej úspešnom zložení absolvent nadobudne vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list. Ďalej môže pokračovať v získaní vysokoškolského vzdelania na Slovensku i v zahraničí, alebo sa uplatniť na trhu práce  v SR a v EÚ.

Autori:

  • Členka Sektorovej rady Janka Fedorová
  • Tajomníčka Sektorovej rady Jana Melicherová

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.