Experimentálny odbor štúdia technik mineralurg

20.11.2020

Ťažba, hutnícky a zlievarenský priemysel sú na začiatku reťazca výroby a spracovania produktov pre viaceré priemyselné odvetvia a konečnú spotrebu. Odvetvia priemyslu majú na Slovensku dlhú tradíciu, no v dnešnej dobe sú vnímané veľmi negatívne. Za posledných 20. – 30. rokov sa v odvetviach pristúpilo k viacerým krokom, ktoré vedú k zvýšenej bezpečnosti, automatizácii, robotizácii a dopadov na životné prostredie. Zároveň do budúcnosti je potrebné implementovať do odvetví inovácie, aby ešte viac zohľadňovali dopady na životné prostredie a zaťaženosť tohto priemyslu. Tieto odvetvia priemyslu ponúkajú a zamestnávajú absolventov aj iných technických odborov.

Potreba na trhu práce

Ročná potreba trhu práce ako náhrady pracovnej sily a modernizácie prevádzok je približne na úrovni stredoškolských odborov pre ťažbu 42, pre hutníctvo a zlievarenstvo 522 absolventov.

Ťažba a úprava surovín, geológia

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu definuje 29 povolaní, ktoré spĺňajú požiadavky stredného odborného školstva. V zastúpení skupinou odborov 21 Baníctvo, geológia, geotechnika s trojročným odborom s výučným listom 2176 H mechanik banských prevádzok. S 4 ročným odborom s maturitou a výučným listom 2174 K technik mineralurg, a 4 ročným odborom s maturitou 2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika.

Zameranie

V Lubenícko-margecianskej línii sa nachádzajú veľké zásoby magnezitu, ktoré tvoria popredné miesto svetových zásob a produkcii magnezitu. Využitím v metalurgickom a poľnohospodárskom priemysle aj ako možný zdroj výroby kovového horčíka. Ťažbou a spracovaním nerastov a hornín (napr. magnezit, vápenec a kameň) sa na Slovensku venuje a zamestnáva niekoľko spoločností, ktoré potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. Z ich požiadavky vznikol odbor 2174 technik mineralurg, ktorý je momentálne v experimentálnom overovaní. Absolvent tohto odboru s odborným výcvikom získa vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu.

Náplň práce

Konkrétne bude schopný pracovať na technologických zariadeniach, určiť vhodné metódy pre úpravu suroviny pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu a zvládnuť odstraňovanie drobných porúch úpravárenských strojov a zariadení. Experiment je aktívny na Strednej odbornej škole v Revúcej a v spolupráci so zamestnávateľmi bude zaradený do systému duálneho vzdelávania. Tak aby absolventi tohto odboru boli kvalifikovaní a pripravení odbornými vedomosťami a hlavne zručnosťami na výkon povolania.

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo definuje 41 povolaní pre stredné odborné školstvo. V strednom odbornom školstve je sektor zastúpený skupinou odborov 22 Hutníctvo, 3 odbory s výučným listom, 1 odbor s výučným listom a maturitou a 2 odbory s maturitou. Z toho sú aktívne len dva odbory, 2262 K hutník operátor a 2275 hutník. Absolventi týchto odborov sa uplatňujú na trhu práce pre zamestnávateľov v oblasti hutníctva. Preto odvetvový zástupca zamestnávateľov cez Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP analyzoval a definoval odlišné nastavenie skupiny odborov 22 Hutníctvo s ohľadom na zamestnávateľov a ich požiadavky pre budúcich absolventov.

Náplň práce

Pre oblasť zlievarenstva sa navrhol a spracoval 4 ročný odbor s výučným listom a maturitou pod pracovným názvom „Zlievarenský technik“. Zaoberá sa výrobou a spracovaním kovov a hlavne výrobou odliatkov pre rozličné priemyselné odvetvia napr. automobilový priemysel. Zamestnávatelia v oblasti zlievarenstva potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu naprieč celým Slovenskom. Ak by sa prijal návrh odboru do experimentu „Zlievarenský technik“ zamestnávateľmi a školou, po schválení a zaradení tohto experimentu do siete stredných odborných škôl, zlievarne by si vychovávali budúcich absolventov pre daný sektor.

Inovácie

Do všetkých odborov pre spomínané skupiny odborov musíme implementovať vedomosti a zručnosti potrebných inovácii, ktoré definujú sektorové rady. Z dôvodu aby naši absolventi boli pripravení na budúce smerovanie sektorov ťažba a úprava surovín, geológia a hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.