5. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

12.10.2020

V poradí piate rokovanie Sektorovej rady prebehlo v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Piateho rokovania sa zúčastnilo 20 členov Sektorovej rady z celkového počtu 28. Z toho 2 členky boli počas rokovania pripojené online. Členovia Sektorovej rady, ktorí sa nezúčastnili rokovania požiadali tajomníčku o ospravedlnenie. Dôvodom ich neúčasti boli prevažne nečakané pracovné povinnosti.

Program a vyhodnotenie

Program piateho rokovania bol rozmanitý v rámci obsahu. Pozostával zo vstupov viacerých členov Sektorovej rady. Na začiatku programu tajomníčka Sektorovej rady informovala o nových personálnych a inštitucionálnych zmenách v Sektorovej rade a vyhodnotila úlohy z predchádzajúceho obdobia.

Programové vyhlásenie vlády

Následne p. Jankechová zastupujúca Ministerstvo zdravotníctva SR odprezentovala priority Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora a informovala tak o zmenách a plánoch rezortu.

Inovácie v zdravotníctve

V programe pokračoval p. Halecký zastupujúci Asociáciu nemocníc Slovenska, ktorý odprezentoval členom Sektorovej rady inovácie v zdravotníctve a ich vplyv na ľudské zdroje. Informoval i o návrhoch nových zamestnaní spolu s novými odbornými zručnosťami a vedomosťami zamestnancov, ktoré si vyžaduje trh práce.

Inovácie v sociálnych službách

V tejto problematike pokračovala p. Gymerská zastupujúca Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorá informovala členov o inováciách a ich dopade na ľudské zdroje v rámci sociálnych služieb.

Sektorové stratégie

Tajomníčka Aliancie sektorových rád vyhodnotila tvorbu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorbu podkladov do Plánu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0 a informovala o novej úlohe pre členov, ktorá sa týka rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti

O hodnotení funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady a vyhodnotení stavu spracovania tvorby a revízie NŠZ informovala tajomníčka Sektorovej rady.

Diskusia a závery

Diskusia prebiehala počas celého rokovania, kedy členovia Sektorovej rady vyjadrili svoj názor prípadne kládli otázky k jednotlivým bodom programu. Členovia sa dohodli na predbežnom termíne 6. rokovania Sektorovej rady 8.12.2020. Garant v zastúpení za predsedu oboznámil členov Sektorovej rady o obsahu záverov z rokovania a informoval o úlohách na ďalšie obdobie.

« domov

Predchádzajúce články:

4. ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY

3. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

DRUHÉ ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE SLUŽBY

Rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.