Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

28.09.2020

Dňa 28. septembra 2020 sa konalo ďalšie rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport tak ako ostatný raz, v špeciálnom režime. Tentokrát však bolo rokovanie spojením on-line rokovania a prezenčnej formy, za prísneho dodržiavania súčasných epidemiologických nariadení spojených s preventívnou ochranou proti ochoreniu COVID-19.

Manažérske zhrnutie dosiahnutých výsledkov

Predseda Sektorovej rady Pavel Ondek spolu s pani tajomníčkou Danou Mažgútovou prítomným poďakovali za aktívnu prácu pri plnení úloh Sektorovej rady. Vyzdvihli najmä aktivitu spojenú s dokončovaním Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport v horizonte do roku 2030, tvorbu podkladov do Fondu obnovy, či podieľanie sa na identifikovaní 10 kľúčových sektorových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR do pripravovanej Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Prítomní taktiež prevzali garanciu nad zostávajúcimi národnými štandardmi zamestnania (NŠZ), vďaka čomu má každý NŠZ garantovaný Sektorovou radou svojho garanta a je možné pokračovať v práci na ich revíziách, či tvorbe. Členovia tiež boli v úvode informovaní o personálnych zmenách v zložení sektorovej rady.

Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií

Následne prevzala slovo manažérka Úseku trhu práce a ľudských zdrojov, pani Lucia Lednárová Dítětová, ktorá prítomným poskytla detailné informácie k vyhodnoteniu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov naprieč všetkými sektormi, vďaka čomu členovia získali komplexný pohľad na prácu sektorových rád a zrealizované výstupy. Členovia boli informovaní, že nimi spracované výstupy boli zaslané externým posudzovateľom, ktorých úlohou je pomôcť návrhy stratégií ešte viac vylepšiť. Posudzovatelia vyhodnotili veľmi pozitívne fakt, že sa na rozvoj ľudských zdrojov nazerá z pohľadu všetkých sektorov. Stanovili tiež niekoľko relevantných odporúčaní pre finalizáciu stratégií, ktoré budú do dokumentov zapracované.

Prezentácie a použitie výsledkov práce sektorovej rady

Dôležitou informáciou pre členov Sektorovej rady bol tiež prehľad o tvorbe podkladov do Fondu obnovy a prehľad stretnutí, na ktorých boli rôznym relevantným aktérom prezentované výsledky tvorby sektorových stratégií. Pani Lednárová Dítětová poukázala na to, že práca členov sektorových rád je veľmi dôležitá, nakoľko sa jedná o expertné podklady a vstupy, ktoré majú relevanciu pri ďalších rokovaniach so subjektami, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky zamestnanosti a ľudských zdrojov.

Hodnotenie a inovácie

V rámci hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád pani tajomníčka Mažgútová prezentovala štatistiky spojené s prácou sektorových rád, okrem iného aj fakt, že sektorové rady spolu navrhli 495 opatrení, ktoré majú pomôcť nastaviť rozvoj ľudských zdrojov do roku 2030. Pani tajomníčka sa ďalej venovala harmonogramu pre revíziu a tvorbu tých národných štandardov zamestnaní, ktoré musia byť finalizované členmi sektorovej rady do konca kalendárneho roka. Upriamila tiež pozornosť na revíziu zoznamu inovácií v sektore, ktoré ovplyvňujú a čoraz viac budú ovplyvňovať aj jednotlivé NŠZsektore. Na základe porovnania je zrejmé, že najväčší vplyv na sektor majú najmä mobilné zariadenia vo vzdelávaní, e-knihy, info etika, digitálna bezpečnosť, vysokorýchlostné pripojenie škôl a 5G technológia. Všetky tieto inovácie ovplyvňujú zhodne až 76 štandardov zamestnaní v sektore.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Pani Lednárová Ditětová následne otvorila diskusiu o potenciálnom rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore, pri ktorom je potrebné venovať sa návrhom na hodnotiace kritériá inštitúcií a forme hodnotenia. Viacero členov sa do diskusie zapojilo s návrhom a otázkou o potrebe takéhoto rankingu a prítomní sa zhodli, že túto problematiku je potrebné ešte detailne prebrať vo všetkých ohľadoch, aby bolo zabezpečené, že žiaden zo subjektov nebude znevýhodnený.

Návrhy reforiem

Pani tajomníčka tiež odprezentovala porovnanie prijatých opatrení za sektor vzdelávania, uvedených v  dokumente Ministerstva financií  SRNárodný program reforiem 2020“ s definovanými opatreniami Sektorovou radou v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov, kde je zrejmé, že veľká väčšina navrhovaných opatrení je zhodná a zameriavajú podobným smerom, z čoho vyplýva, že sa týmito prienikmi návrhov treba aktívne zaoberať.

Nové štandardy zamestnaní

Po prezentácii všetkých potrebných informácií členovia pristúpili k hlasovaniu o vytvorených nových návrhoch NŠZ, a to konkrétne Športový agent a Antropológ. Oba NŠZ boli členmi Sektorovej rady na rokovaní schválené.

Záver

Na záver pán predseda opätovne poďakoval všetkým prítomným za ich flexibilitu a prínos a stanovil termín ďalšieho zasadnutia na 14. decembra 2020. Vďaka efektívnosti zasadnutia a relevantným pripomienkam sa členom Sektorovej rady podarilo posunúť o ďalší dôležitý krok vpred a stanoviť si harmonogram práce do konca roka 2020, kedy ich čaká množstvo dôležitých úloh, ktoré prispejú k rozvoju sektora výchovy, vzdelávania a športu.

« domov

Predchádzajúce články:

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport pracuje naplno aj v online režime

Prvá online diskusia Európskej aliancie pre učňovskú prípravu s názvom: „Dištančné vzdelávanie: ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku“.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.