Piate rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože opäť online formou

10.09.2020

Podobne ako v predchádzajúcom období, ani aktuálna situácia nedovolila členom Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože stretnúť sa osobne. Piate rokovanie sa tak opäť konalo dištančne, formou online prezentácie, ktorú tajomníčka zaslala všetkým členom Sektorovej rady.

Počas rokovania tajomníčka oboznámila členov so zmenami v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, vyhodnotila funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady v porovnaní s ostatnými sektorovými radami, zhodnotila práce na tvorbe a revízii NŠZ a venovala sa zoznamu inovácií. Manažérka projektu SRI, Lucia Lednárová Dítětová, sa počas rokovania venovala vyhodnoteniu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorbe podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0.

Na záver informovala Sektorovú radu o rankingu vzdelávacích inštitúcií a súvisiacej úlohe. Keďže sa členovia rokovania priamo nezúčastnili, formou prezencie bola účasť na hlasovaní per rollam. Do stanoveného termínu mali členovia odhlasovať závery z rokovania a vyjadriť sa k trom krátkym otázkam k rankingu poskytovateľov vzdelávania. Do hlasovania sa v stanovenom termíne zapojilo 13 z 18 členov. Účasť na piatom rokovaní bola teda 72 %.

« domov

Predchádzajúce články:

Netradičné 4. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Textilný, odevný a obuvnícky priemysel pracuje na stratégii rozvoja ľudských zdrojov pre svoj sektor

Sektor textilu, odevov a obuvi žiada o zmenu prístupu ku svojmu sektoru zo strany štátu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.