Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Budúcnosť rozvoja zamestnanosti vo finančnom sektore stojí na troch pilieroch.

09.06.2020

4. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa uskutočnilo netradičnou formou komentovanej prezentácie spojenej s per rollam hlasovaním. 10. jún, ako termín hlasovania, sa tak stáva dňom, kedy bola schválená Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.  Za schválenie Stratégie hlasovalo 71% všetkých členov Sektorovej rady a postavili tak pomyselný budúci dom rozvoja ľudských zdrojov vo  finančnom sektore na troch základných pilieroch. Silné zameranie stratégie je na oblasť zásadného rozvoja finančnej gramotnosti celej spoločnosti, matematickej gramotnosti v spojení s logickým a kritickým myslením a na oblasť digitálnych a informačných zručností. Bez týchto fundamentov nie je možné rozvíjať akékoľvek nadstavbové vedomosti a zručnosti a stavať tak na nich budúce pracovné pozície s prípadnou vyššou pridanou hodnotou v sektore bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva.

Členovia Sektorovej rady sa po skončení rokovania ujali svojich ďalších úloh a počnúc mesiacom jún 2020 tak plne začínajú pracovať na revízií a tvorbe Národných štandardov zamestnaní. Všetci veria, že na nasledujúcom zasadaní Sektorovej rady v 3Q 2020, budú môcť  prezentovať kolegom výsledky svojej práce, aj fyzicky!

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.