Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

17.05.2020

Koronakríza v súčasnosti ovplyvnila všetky sféry života a výnimkou nebolo ani štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie. Keďže osobné stretnutie neprichádzalo do úvahy, jedinou možnosťou ostávalo využiť online priestor. Po dohode, predsedníčka sektorovej rady Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING a tajomníčka Sektorovej rady zvolili netradičné riešenie – nahrávku prezentácie s hlasovaním per rollam.

Prezentáciu viedla tajomníčka Sektorovej rady spolu s manažérkou projektu SRI, p. Luciou Lednárovou-Dítětovou. Prostredníctvom aplikácie MS Teams nahrali prezentáciu zhrňujúcu najdôležitejšie témy projektu. Po úvodnom slove prezentujúcich a vyhodnotení úloh, prezentácia plynulo prešla do kľúčovej časti rokovania – schvaľovaniu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor voda, odpad a životné prostredie. Členovia v dostatočnom predstihu pred rokovaním Sektorovej rady obdržali strategický dokument na finálne pripomienkovanie. Zapracované zmeny boli členom Sektorovej rady predstavené a následne prebehlo hlasovanie prostredníctvom online formuláru.  Členovia sa po dlhých mesiacoch práce jednomyseľne zhodli a odsúhlasili znenie Sektorovej stratégie.

Ďalším bodom rokovania bolo predstavenie nasledujúcej časti projektu, a to tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní. Tejto úlohy sa zhostila manažérka projektu Lucia Lednárová Díteťová, ktorá vo svojej prezentácii zhrnula najdôležitejšie informácie k problematike. 

Po zaslaní nahrávky prezentácie mali členovia Sektorovej rady 36 hodín na hlasovanie formou per rollam. Do hlasovania sa zapojilo 16 členov Sektorovej rady z 22 a svoj súhlas so znením Sektorovej stratégie vyjadril aj jediný externý člen Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie.

Ďalšie rokovanie Sektorovej rady je naplánované na 17.-18. september 2020 a pevne veríme, že sa nám tentokrát podarí stretnúť osobne! 

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.