Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

21.05.2020

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály sa konalo 22. mája 2020. Začalo o 13,00 hod. v online prostredí úvodným slovom garanta, predsedníčky Sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Pre realizáciu rokovania online formou sa rozhodli vzhľadom na situáciu spôsobenou vírusom Covid 19 a vládou SR prijaté bezpečnostné opatrenia. Preto tajomníčka Sektorovej rady uskutočnila prieskum o skúsenostiach členov s využívaním webkonferenčných nástrojov a nakoniec pre uskutočnenie rokovania bol zvolený  Microsoft Teams, ktorý bol v predstihu otestovaný na niekoľkých skúšobných rokovaniach s členmi Sektorovej rady. 

Pracovné aktivity Sektorovej rady sa počas koronakrízy neprerušili a pokračovali na tvorbe Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov. V medziobdobí od tretieho rokovania po štvrté, prebiehali intenzívne práce na finalizácii strategického zámeru a akčného plánu sektorovej stratégie. Súbežne boli aktualizované jej predchádzajúce vypracované časti aj s aktualizáciou sektorových analýz. V závere prác bola tajomníčkou vypracovaná kompletná sektorová stratégia, ktorá bola nosnou témou štvrtého rokovania Sektorovej rady. Najprv bolo vyhodnotené plnenie úloh členov Sektorovej rady na tvorbe sektorovej stratégie a následne bola prvý krát predstavená v kompletnej verzii. Dovtedy boli predmetom rokovaní Sektorovej rady jej postupne vypracovávané časti, ktoré sa na rokovaniach pripomienkovali a postupne odsúhlasovali. Pred štvrtým rokovaním Sektorovej rady, jej kompletnú formu tajomníčka v dostatočnom predstihu zaslala všetkým účastníkom rokovania. Vlastné štvrté rokovanie prebehlo v tvorivom duchu a pracovnom nasadení. Predložená stratégia bola pripomienkovaná, o pripomienkach sa živo diskutovalo, odzneli návrhy na doplnenie a úpravy o ktorých zapracovaní do jej textu rozhodovali členovia Sektorovej rady. Možno konštatovať, že návrhy, ktoré odzneli na rokovaní boli vysoko odborné a konštruktívne a členovia Sektorovej rady prispeli k pozitívnemu výsledku rokovania, ktorým bolo jednomyseľné schválenie Stratégia rozvoja ľudských zdrojov sektora a vysoko pozitívne hodnotenie predloženého materiálu. Rokovanie prispelo k výslednej podobe a finálnej verzii sektorovej stratégie tak, aby vznikol výpovedný dokument o ktorý sa je možné oprieť z hľadiska nasledujúceho vývoja sektora a aktivít spojených s prípravou ľudských zdrojov na trh práce v horizonte do roku 2030.

V ďalšej časti rokovania sa členovia Sektorovej rady venovali revízii a tvorbe národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktoré budú prioritnou úlohou Sektorovej rady v nasledujúcom období. Boli odsúhlasené zmeny v zozname sektorovou radou garantovaných NŠZ. Následne bol prijatý a odsúhlasený harmonogram revízie resp. tvorby NŠZ. Taktiež pri nových NŠZ boli schválení autori aj s pracovnými skupinami. Odzneli informácie o medzisektorovej spolupráci na vypracovávaní nových prierezových NŠZ. Vzhľadom na dôležitosť tejto nastupujúcej aktivity boli členovia Sektorovej rady, prostredníctvom kvalitnej prezentácie  oboznámení s novými funkcionalitami programu a elektronického systému spracovávania NŠZ, ktorý im má pomôcť v systematickej práci pri ich posudzovaní, revízii a  tvorbe v informačnom systéme národného projektu Sektorovo riadené inovácie. 

Na konci rokovania sa členovia uzniesli a prijali Závery zo štvrtého rokovania Sektorovej rady, s konkrétnymi úlohami a termínmi plnenia do nasledujúceho obdobia, v ktorom jednou z prvých  úloh je výber kľúčových opatrení a odporúčaní do pripravovanej národnej stratégie PRÁCA, pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ďalšie rokovanie sa uskutoční 15. októbra 2020. Miesto rokovania bude určené po vzájomnej dohode a odsúhlasení s garantom a predsedníčkou Sektorovej rady.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.