Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

13.05.2020

Úvodným slovom garanta a tajomníčky Aliancie sektorových rád, sa začalo štvrté rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo veterinárstvo a rybolov , ktoré sa uskutočnilo 14. mája 2020. Tajomníčka Aliancie sektorových rád spolu s garantom Sektorovej rady, hneď na začiatku rokovania vymenovali nového predsedu Sektorovej rady, ktorým sa stal Ing. Jozef Artim CSc, ktorý v Sektorovej rade pôsobil ako jej člen. Vo funkcii vystriedal Ing. Juraja Mačaja, ktorý odstúpil z dôvodov svojej pracovnej vyťaženosti.

Rokovanie sa realizovalo v online prostredí. Túto formu zvolili  členovia Sektorovej rady vzhľadom na situáciu spôsobenou vírusom Covid 19 a vládou SR prijaté bezpečnostné opatrenia. Preto tajomníčka Sektorovej rady uskutočnila prieskum o skúsenostiach členov s používaním webkonferenčných nástrojov. Na základe jeho výsledku bol pre rokovanie zvolený Microsoft Teams, ktorý bol odskúšaný v predstihu na niekoľkých skúšobných rokovaniach zameraných na otestovanie funkcionalít tohoto komunikačného nástroja.

Pracovné aktivity Sektorovej rady sa počas koronakrízy neprerušili a pokračovali na tvorbe Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu. V medziobdobí od tretieho rokovania po štvrté, čo predstavovalo obdobie okolo troch mesiacov, prebiehali intenzívne práce na finalizácii strategického zámeru a akčného plánu sektorovej stratégie. Súbežne boli aktualizované jej predchádzajúce vypracované časti a tiež prebiehala aktualizácia sektorovej SWOT analýzy prostredia a vnútornej analýzy sektora. A práve toto bola nosná téma štvrtého rokovania Sektorovej rady. Najprv sa vyhodnotilo plnenie úloh členov Sektorovej rady na tvorbe sektorovej stratégie a následne bola prvý krát predstavená v kompletnej forme. Dovtedy boli predmetom rokovaní Sektorovej rady jej postupne vypracovávané časti, ktoré sa na rokovaniach pripomienkovali a postupne odsúhlasovali. Pred štvrtým rokovaním Sektorovej rady, jej kompletnú formu tajomníčka v dostatočnom predstihu zaslala všetkým účastníkom rokovania. Vlastné štvrté rokovanie prebehlo v tvorivom duchu a pracovnom nasadení. Predložená stratégia bola pripomienkovaná. K pripomienkam sa rozprúdila plodná diskusia, odzneli návrhy na doplnenie a úpravy o ktorých zapracovaní do jej textu rozhodovali členovia Sektorovej rady. Možno konštatovať, že návrhy, ktoré odzneli na rokovaní boli vysoko odborné a konštruktívne a členovia Sektorovej rady v diskusii aktívne vystupovali a argumentovali. Výsledok rokovania bol vysoko pozitívny v hodnotení predloženého materiálu a prispel k jeho výslednej podobe a finálnej verzii tak, aby vznikol jeden kvalitný výpovedný a odborný dokument o ktorý sa je možné oprieť z hľadiska nasledujúceho vývoja sektora a aktivít spojených s prípravou ľudských zdrojov na trh práce v horizonte do roku 2030. Stratégia rozvoja ľudských zdrojov sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bola na rokovaní členmi Sektorovej rady jednomyseľne schválená.

V druhej časti rokovania sa členovia Sektorovej rady venovali téme revízie a tvorby národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktoré budú nosnou a kľúčovou úlohou Sektorovej rady v nasledujúcom období. Boli odsúhlasené zmeny v zozname sektorovou radou garantovaných NŠZ a bol prijatý harmonogram ich revízie resp. tvorby. Taktiež pri jednotlivých NŠZ boli schválené zmeny autorov aj s pracovnými skupinami. Vzhľadom na dôležitosť tejto nastupujúcej aktivity boli členovia Sektorovej rady, prostredníctvom kvalitnej prezentácie  oboznámení s novými funkcionalitami programu a elektronického systému spracovávania NŠZ, ktorý im má pomôcť v systematickej práci pri ich tvorbe, revízii a posudzovaní v informačnom systéme národného projektu Sektorovo riadené inovácie.

Na konci rokovania sa členovia uzniesli a prijali Závery zo štvrtého rokovania Sektorovej rady, s konkrétnymi úlohami a termínmi plnenia do nasledujúceho obdobia, v ktorom jednou z dôležitých úloh je výber kľúčových opatrení a odporúčaní do pripravovanej národnej stratégie PRÁCA pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ďalšie rokovanie sa uskutoční 22. septembra 2020. Miesto rokovania bude určené po vzájomnej dohode a odsúhlasení s predsedom Sektorovej rady.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.