Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu schválená na 4. rokovaní Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

27.05.2020

S ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 sa 4. rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo uskutočnilo formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 28. mája 2020. Keďže väčšina členov Sektorovej rady nemala na základe prieskumu tajomníka Sektorovej rady predchádzajúce skúsenosti s používaním aplikácie Microsoft Teams, bolo v predstihu pred oficiálnym rokovaním zorganizované skúšobné online rokovanie na otestovanie pripojenia a funkcionalít webkonferenčného nástroja MS Teams.

Aktivity Sektorovej rady sa nezastavili ani počas obdobia koronakrízy, naopak od jej posledného februárového zasadnutia prebiehali intenzívne práce najmä na finalizácii strategických opatrení a akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Práve predstaveniu týchto prác, vyhodnoteniu súvisiacich úloh a finalizácii skompletizovanej stratégie bolo venované gro online zasadnutia. Rokovanie sa nieslo v pracovnom duchu, konkrétne prebiehalo formou posudzovania pripomienok a súvisiacej diskusie k návrhom doplnení a úprav skompletizovaného textu sektorovej stratégie od jednotlivých členov Sektorovej rady, ktorý im bol zaslaný tajomníkom v predstihu pred rokovaním. Je potrebné vyzdvihnúť konštruktívnosť predostretých pripomienok a vysokú odbornú úroveň a mieru zapojenia členov Sektorovej rady, na základe čoho možno konštatovať, že rokovanie prispelo k výslednej podobe finálnej verzie stratégie, ktorú sa podarilo priamo na rokovaní jednomyseľne schváliť. V tejto súvislosti garantka, predsedníčka a tajomník Sektorovej rady poďakovali všetkým členom zapojeným do tejto náročnej úlohy vypracovania sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorá je prvým strategickým materiálom špecificky sa venujúcim tejto komplexnej problematike. Členovia sektorovej rady vo svojich reakciách na druhej strane ocenili vysokú kvalitatívnu úroveň materiálu a bola artikulovaná spoločná viera v to, že materiál bude v nasledujúcom období premietnutý do realizácie opatrení a konkrétnych aktivít v praxi.

Okrem finalizácie sektorovej stratégie bola druhá časť rokovania venovaná agende národných štandardov zamestnaní (NŠZ), ktorá bude predstavovať kľúčovú úlohu sektorových rád v nasledujúcom období. Na rokovaní bol odsúhlasený harmonogram tvorby a revízie NŠZ s priradenými autormi, príp. členmi pracovných skupín participujúcimi na vypracovaní\/revízii konkrétneho NŠZ a termínom vypracovania\/revízie jednotlivých NŠZ. Priamo na rokovaní bolo odsúhlasené doplnenie zoznamu garantovaných NŠZ o 2 nové zamestnania – Digitalizátor a Ilustrátor. Súčasťou rokovania bola aj krátka prezentácia týkajúca sa tvorby\/revízie NŠZ v informačnom systéme národného projektu Sektorovo riadené inovácie.

Na záver rokovania bol predstavený a odsúhlasený harmonogram činnosti a úloh Sektorovej rady na najbližšie obdobie, počas ktorého bude kladený dôraz na tvorbu a revíziu NŠZ a celkom aktuálnou úlohou je výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do pripravovanej národnej stratégie PRÁCA 4.0. Ďalšie rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční 8. októbra 2020 v Bratislave.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.