Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvá online diskusia Európskej aliancie pre učňovskú prípravu s názvom: „Dištančné vzdelávanie: ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku“.

13.05.2020

Poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len OVP) v celej Európe museli pružne zareagovať na krízu COVID-19, zatvoriť školy na neurčito a prerušiť pyojekty obsahujúce odbornú prax. V dôsledku toho sa poskytovatelia OVP snažia experimentovať a pripraviť online nástroje tak, aby mohli zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre svojich študentov. Tejto problematike sa venovala prvá online diskusia Európskej aliancie pre učňovskú prípravu, ktorá sa konala 14. mája 2020. Diskusiu moderoval odborník Andrew McCoshan a spojila šesť rečníkov zastupujúcich široké spektrum zainteresovaných strán s cieľom diskutovať o tom, ako sektor OVP prispôsobuje svoju ponuku vzdelávania výzvam, ktoré so sebou priniesla kríza COVID-19. Sociálne dištančné opatrenia prinútili poskytovateľov OVP a spoločnosti vyvíjať inovatívne riešenia na zabezpečenie kontinuity kvalitného školenia. Hoci rýchle zavádzanie digitálnych riešení predstavuje určité výzvy, zároveň to otvára nové príležitosti pre širšie poskytovanie dištančného vzdelávania v budúcnosti.

Online diskusie sa zúčastnili:

• Andrew McCoshan – moderátor;

• Dana-Carmen Bachman – vedúca oddelenia Zamestnanosti, sociálnych záležitostí a inklúzie Európskej komisie;

• Charlie James – Európska sieť pre učňovskú prax (European Apprenticeship Network);

• Barbara Ofstad – vedúca odborného vzdelávania SIEMENS v Nemecku;

• Juliet Desmet a Joke Van Gheluwe – IMEC Smart Education @ Schools.

Online diskusia bola zameraná na tieto okruhy:

• Ako sa poskytovatelia OVP prispôsobujú kríze COVID-19?

• Ako poskytovatelia OVP zabezpečujú dištančné vzdelávanie a dohliadajú na získavanie zručností pri vzdelávaní na diaľku?

• Aké ponaučenie si môžeme vziať zo súčasnej situácie?

• Aká je budúcnosť dištančného vzdelávania v OVP?

PERSPEKTÍVY VPLYVU COVID-19

Diskusiu otvorila Dana Bachmannová, ktorá zdôraznila význam hodnôt zdieľania, solidarity a spolupráce, ktoré sú jadrom reakcie EÚ na pandémiu COVID-19. Komisia mobilizuje všetky dostupné zdroje, aby pomohla členským štátom zvládnuť túto krízu, pričom ich využíva so zvýšenou flexibilitou a zavádza európsky nástroj na dočasnú podporu v rámci zmiernenia rizík nezamestnanosti v prípade núdze. Komisia tiež uskutočnila prieskum zameraný na tvorcov politiky a poskytovateľov OVP a zmapovala reakcie na krízu. Objavili sa niektoré inšpiratívne príklady, ako napríklad iniciatívy na zachovanie úplných miezd a sociálna ochrana učňov. Pani Bachmannová tiež uviedla, že Komisia v súčasnosti pripravuje súbor návrhov na revíziu budúcich nástrojov MMF a zostavenie dodatočných finančných prostriedkov na podporu hospodárskej obnovy OVP.

Dana Bachmannová: „Na miesto vzdelávania a odbornej prípravy v stratégii obnovy členských štátov nemožno zabudnúť. Členské štáty by mali vidieť túto pandémiu ako katalyzátor zvyšovania investícií do nástrojov digitálneho vzdelávania, do väčšieho množstva vybavenia a odbornej prípravy učiteľov, školiteľov a študentov a do spôsobu prenosu väčšieho množstva osvedčených postupov.“

Barbara Ofstad a Theresa Fleidl zdôraznili mnohé výzvy, ktorým spoločnosti čelia pri zabezpečovaní nepretržitého kvalitného školenia a podpory svojich učňov počas súčasnej krízy. Kríza prekvapila mnoho spoločností a mnohé z nich museli reorganizovať svoje interné školiace systémy, aby umožnili svojim učňom pokračovať v odbornej príprave z domu.

Barbara Ofstad uviedla, že COVID-19 bol skutočným katalyzátorom digitálneho vzdelávania v OVP pre spoločnosť Siemens.

Theresa Feidl zdôraznila, že výskum a práca na implementácii nástrojov dištančného učenia sa spolu so školiacim personálom boli veľmi prospešnou skúsenosťou pre jej spoločnosť a pre učňov ako celok. Podľa jej slov: „to bola príležitosť na vzájomné učenie, z ktorej budeme mať v budúcnosti všetci úžitok.“

Charlie James zdôraznil emocionálne a finančné problémy, ktorým čelí mnoho učňov kvôli dopadu pandémie na učňovské vzdelávanie. Mnohí sa ocitli v problémoch, pretože počas tohto obdobia neboli schopní absolvovať kurzy a nedostávali primeranú odmenu. Pandémia zdôraznila obmedzenia existujúceho systému podpory pre učňov, od nedostatku prístupu k podpore duševného zdravia až po obmedzenia, pokiaľ ide o prístup na internet a kompatibilné zariadenia.

VÝHODY A VÝZVY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

Súčasná pandémia sa považuje za príležitosť na ďalšie rozšírenie experimentovania s novými metódami učenia, ako je dištančné vzdelávanie a gamifikácia, ktoré sa považujú za potenciálne zábavnejšie a populárnejšie ako tradičné metódy OVP. Skúsenosti Siemensu a letiska v Mníchove ukázali, že účastníci OVP majú tendenciu viac sa zapájať do odbornej prípravy, ktorá zahŕňa kvízy, mikropodniky a simulácie. Pred začiatkom pandémie Siemens už úspešne experimentoval s nástrojmi dištančného učenia sa, vrátane internej virtuálnej výcvikovej platformy s názvom „MyLearningWorld“ a virtuálnych simulácií pre výcvik profesionálnych vodičov a zváračov. Letisko v Mníchove reorganizovalo svoju sieť 230 zamestnancov zodpovedných za školenie, aby začali poskytovať online kurzy, aby si ich učni mohli udržať svoje zručnosti a pripraviť sa na záverečné skúšky v júli.

Charlie James: „Gamifikácia je veľmi dôležitá. Učni a študenti sú vo veku, v ktorom milujú okamžitú spätnú väzbu a cítia väčší význam z toho, č
o sa učia a kedy sa to učia.“

Juliet Desmet a Joke Van Gheluwe poznamenali, že každý nástroj na dištančné vzdelávanie má rôzne náklady a výhody pre poskytovateľov OVP a učňov, ktoré je potrebné zohľadniť. Napríklad virtuálna realita (VR) môže mať počiatočné náklady na vývoj, ale poskytuje značné úspory na školiacich materiáloch, bezpečnostnom vybavení a údržbe. VR zároveň ponúka neobmedzené množstvo materiálov a situácií, v ktorých môžu trénovať, čo poskytovateľom umožňuje pripraviť učňov na širšiu škálu scenárov, ako je bežne možné, keď sa spoliehame na tradičné metódy. Učni majú úplnú slobodu robiť chyby, robiť vlastné rozhodnutia a učiť sa z vlastnej voľby. Štúdie tiež ukazujú, že učni dokážu ľahko reprodukovať to, čo sa naučili vo virtuálnom prostredí v skutočných situáciách. Stále však existuje veľa prekážok, ktoré umožňujú poskytovateľom OVP širšie prijatie VR, najmä náklady na systémy (t.j hardvérové požiadavky, náklady na servery atď.) A technické prekážky, ktoré musia učitelia a školitelia prekonať, aby mohli používať systém naplno.

Juliet Desmet a Joke Van Gheluwe: „Využívanie VR na motiváciu študentov má pozitívne účinky. V skutočnom svete učitelia hovoria študentom, aby mnohé veci nerobili, v záujme ochrániť ich bezpečnosť. Vo VR im to hovoriť nemusia, študenti môžu robiť chyby a môžu sa slobodne rozhodovať a učiť sa z nich.“

Online diskusia zdôraznila mnohé výzvy, ktorým spoločnosti čelia pri zabezpečovaní nepretržitej kvalitnej odbornej prípravy a podpory svojich učňov počas súčasnej krízy a kľúčovú úlohu, ktorú EÚ zohráva pri poskytovaní podpory. Mnohí z nich museli reorganizovať svoje interné školiace systémy, aby umožnili svojim učňom pokračovať v odbornej príprave z domu. Rečníci tiež zdôraznili emocionálne a finančné problémy, ktorým čelia mnohí učni, pričom mnohí z nich neboli schopní dokončiť svoje kurzy a počas tohto obdobia nedostali primeranú podporu.

Napriek mnohým výzvam sa súčasná pandémia považuje za príležitosť ďalej rozšíriť experimentovanie s novými metódami učenia, ako je diaľkové vzdelávanie a gamifikácia, ktoré sú potenciálne zábavnejšie a populárnejšie ako tradičné metódy OVP. Rečníci diskutovali o výhodách kvízov, mikroúrovní a virtuálnych simulácií v odbornej príprave a poskytli publiku praktické rady o tom, ako úspešne implementovať systémy vzdialeného vzdelávania vo svojich organizáciách.

Online diskusia sa ukázala ako veľmi populárna a zaregistrovaných bolo vyše 330 účastníkov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.