Netradičné rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

17.05.2020

Organizácia štvrtého rokovania Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu si vyžadovala istú dávku kreativity. Keďže osobné stretnutie v čase celosvetovej pandémie nebolo možné, tajomníčka Sektorovej rady spolu s predsedom hľadali riešenie, ako čo najefektívnejšie využiť online priestor. Voľba nakoniec padla na zhotovenie nahrávky prezentácie s hlasovaním per rollam. 

Nahrávka prezentácie bola zhotovená prostredníctvom aplikácie MS Teams, ktorú viedla tajomníčka Sektorovej rady spolu s manažérkou projektu SRI Luciou Lednárovou Dítětovou. Po krátkom privítaní a otvorení rokovania nasledovalo vyhodnotenie plnenia úloh. Ostatných deväť mesiacov členovia Sektorovej rady neúnavne pracovali na tvorbe Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Výsledkom ich práce bol ucelený dokument, ktorý bol v dostatočnom predstihu pred rokovaním zaslaný členom na finálne pripomienkovanie. Zapracované pripomienky boli predstavené členom Sektorovej rady v rámci prezentácie. 

Predstavenia ďalšej etapy projektu – tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní sa chopila manažérka projektu Lucia Lednárová-Ditětová, ktorá členov Sektorovej rady oboznámila s najdôležitejšími úlohami a prácou v informačnom systéme. 

Následného hlasovania per rollam o znaní stratégie sa zúčastnilo 23 z 29 členov Sektorovej rady. Súhlas so znením stratégie vyjadrilo 22 členov Sektorovej rady a jeden z hlasujúcich sa hlasovania zdržal.

Ďalšie rokovanie Sektorovej rady sa plánuje v dňoch 7.-8. september 2020, ktoré ako všetci dúfajú, prebehne osobnou formou!

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.