Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

4. rokovanie sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

25.05.2020

Štvrté rokovanie sa uskutočnilo nezvyčajným spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi rokovaniami Sektorovej rady. Vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 rokovanie prebehlo online formou prostredníctvom MS Teams. Nezvyčajný nebol len priebeh rokovania, ale i samotná príprava na rokovanie, ktorá pozostávala z testovacieho rokovania a technickej podpory na rokovanie.

Online rokovania Sektorovej rady sa zúčastnilo 22 členov Sektorovej rady a 1 členka pracovnej skupiny.

Na začiatku rokovania bola predstavená členka pracovnej skupiny PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH riaditeľka Domovu seniorov v Lamači, ktorá vyjadrila záujem zúčastniť sa rokovania. Predseda a garant otvorili rokovanie úvodným slovom a poďakovaním členom Sektorovej rady za ich odbornú prácu vynaloženú na tvorbe sektorovej stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Tajomníčka Sektorovej rady vyhodnotila plnenie úloh členov Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia a pokračovala v ďalších bodoch programu. Predstavila jednotlivé cykly sektorovej stratégie, na ktorých pracovali všetci členovia Sektorovej rady a vďaka ktorým sa sfinalizovalo aktuálne znenie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Následne sa pristúpilo k schvaľovaniu a zapracovaniu pripomienok k stratégií navrhnutých členmi Sektorovej rady a pracovnej skupiny. Tajomníčka vysvetlila úlohu pre členov v rámci stratégie, ktorá súvisela s výberom kľúčových strategických opatrení, ktoré členovia považujú za tie najdôležitejšie a budú slúžiť pre MPSVR SR k pripravovanej stratégií Práca 4.0.

Ďalší veľmi dôležitý bod programu bol zameraný na Harmonogram revízie a tvorby NŠZ, kde tajomníčka oboznámila členov so stavom rozdelenia garancií NŠZ a ich spracovania. Informovala členov Sektorovej rady o online školeniach k tvorbe a revízie NŠZ, ktoré budú prebiehať v najbližších obdobiach a na ktorých je nevyhnutná ich účasť. Následne tajomníčka Aliancie sektorových rád odprezentovala nové funkcionality v Informačnom systéme SRI súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ, s ktorými budú členovia pracovať. Záver rokovania bol venovaný diskusii, záverom z rokovania Sektorovej rady a návrhom termínov na piate rokovanie Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.