Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

4. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

18.05.2020

V utorok 19. mája 2020 sa konalo štvrté rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Z dôvodu opatrení okolo pandémie COVID-19 bolo rokovanie organizované formou onlinovej aplikácie MS TEAMS. Týždeň pred 4. rokovaním Sektorovej rady, bolo zorganizované skúšobné rokovanie.

Hlavné rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady Ľuboslav Blišák, ktorý privítal zúčastnených členov a predstavil program rokovania. Na začiatku rokovania privítali členov rovnako predseda Sektorovej rady, garant Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád. V úvode rokovania bolo vyjadrené poďakovanie všetkým členom, ktorí sa podieľali na tvorbe Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a najmä autorom jednotlivých premís, dopadov, identifikovaných opatrení a aktivít. Tajomník informoval členov o zmenách v zložení Sektorovej rady, nakoľko členovia B. Sabo a Z. Zuzáková požiadali o ukončenie spolupráce z osobných dôvodov. Zároveň pribudol nový člen v podobe I. Vaváčeka, ktorý zastupuje oblasť SBS služieb, z pozície prezidenta Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti.

Tajomník odprezentoval v druhom bode programu aktivitu členov, pričom všetky zadefinované úlohy boli úspešne splnené. Najdôležitejšou aktivitou bola participácia na tvorbe stratégie rozvoja ľudských zdrojov na ktorej sa podieľali členovia pracovnej skupiny (v zložení Ľ. Halamová, Ž. Vrábelová, J. Jasenák, O. Fratričová, R. Schmidt) a ďalší prizvaní členovia zo Sektorovej rady. V treťom bode rokovania boli podrobne predstavené aktivity na tvorbe Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Výsledná stratégia obsahuje na 70 stranách (v rámci III. a IV. cyklu) 3 identifikované premisy, 16 identifikovaných dopadov a 77 aktivít.

Na 4. rokovaní Sektorovej rady boli prítomní členovia vyzvaní k finálnemu schváleniu stratégie, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý tajomník zaslal do chatu a na mail členom. Tajomník zaevidoval 22 hlasov od prítomných členov a na základe hlasovania bola stratégia jednomyseľne schválená. Zároveň informoval tajomník členov Sektorovej rady o potrebe vybrať kľúčové opatrenia z celej stratégie. Hlasovanie vykonali členovia per rollam do formulára. Zaevidovaných bolo 22 hlasov od prítomných členov, čím bol výber kľúčových opatrení oficiálne schválený Sektorovou radou.

Štvrtý bod rokovania Sektorovej rady bol zameraný na tvorbu a revíziu NŠZ. Ide o dlhodobo pripravovanú etapu, ktorou sa budú zaoberať všetky sektorové rady, od júna 2020 do mája 2022. Tajomník predstavil členom sumár všetkých zmien, ktoré sa udiali hlasovaním v dňoch 6. – 7. mája 2020. V tejto časti rokovania bol tajomníkom Sektorovej rady predstavený tiež harmonogram tvorby a revízie NŠZ, ktorý bol schválený metodičkou. V rámci štvrtého bodu rokovania sa pokračovalo krátkou prezentáciou, ktorú viedla metodička pre NŠZ.

Program Sektorovej rady sa následne posunul do piateho bodu, ktorý sa venoval stručnému predstaveniu plánovaných aktivít a predstaveniu termínu 5. rokovania, ktoré by malo byť dvojdňové v termíne 28. – 29. september (za predpokladu, že bude umožnený osobný kontakt a opatrenia na zabránenie šírenia Covid-19 budú minimalizované). V prípade, ak by podmienky neumožňovali dvojdňové rokovanie, ostal by v platnosti termín 29. september 2020 (utorok). Posledným bodom programu boli Závery z rokovania. Prítomných členov oboznámil so závermi predseda Sektorovej rady R. Schmidt. 

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.