Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

11.03.2020

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“), dňa 12. marca 2020 využila vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia virtuálnu formu rokovania, keď na základe výzvy tajomníka boli členovia k dispozícii v určenom čase. Odoslala sa im prezentácia so zvukovými nahrávkami, prešli si ju a prebehlo per rollam hlasovanie, tak na úrovni národných štandardov zamestnaní, Záverov z rokovania ako aj na úrovni tvorby 3. a 4. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

Program tohto rokovania bol zaslaný členom Sektorovej rady spolu s pozvánkou a zahŕňal nasledovné body:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.