3. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

01.03.2020

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov rokovala o finančnej gramotnosti.

Na svojom ďalšom zasadnutí  sa sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rámci prípravy sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov sústredila na dopady premisy „Finančná gramotnosť u každého občana s dôrazom na osobnú zodpovednosť.“

Finančná gramotnosť je jedným zo základných predpokladov zodpovedného prístupu občanov k svojim životom a životom ich rodín. Je nezanedbateľným faktorom pri zvyšovaní osobnej životnej úrovne občanov a predchádzaní  spadnutia  do pasce dlhov a sociálnej odkázanosti.

Preto aj Národná banka Slovenska pripravila svoju stratégiu na podporu finančnej gramotnosti občanov Slovenska. Na stretnutí sektorovej rady je prezentoval Roman Fusek, riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov. Skúsenosti NBS z oblasti sťažností občanov na finančnú službu poukazujú na nízku úroveň  finančnej gramotnosti dospelých a pri mladšej generácii je (ne)gramotnosť v oblasti financií  aj exaktne zmeraná.  Podľa rozsiahleho medzinárodného výskumu PISA, ktorý v pravidelných intervaloch realizuje OECD u 15-ročných žiakov, je Slovensko v oblasti finančnej gramotnosti  pod priemerom krajín OECD a úroveň znalostí má klesajúcu tendenciu. 

Napriek tomu, že v našej krajine boli zostavený Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý ministerstvo školstva „pretavilo“ do učebných plánov na všetkých úrovniach vzdelávania, pozitívne výsledky sa zatiaľ neukazujú. Sektorová rada v diskusii poukázala na fakt, že samotní pedagógovia sa v tejto téme neorientujú dostatočne, a preto k nej nepristupujú aktívne.

Členovia rady zároveň skonštatovali, že niekoľko subjektov sa  svojimi projektmi usiluje zvyšovať finančnú gramotnosť v rôznych cieľových skupinách, no neexistuje koordinácia  týchto aktivít, a tým sa znižuje synergický efekt a pozitívny dopad. 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo vidí  možnosť akcentácie tejto témy z pozície programového vyhlásenia budúcej vlády, čo by mohlo pomôcť  systematizovať adekvátnu prezentáciu tejto témy vo všetkých cieľových skupinách obyvateľstva. 

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.