V sektore stavebníctva, geodézie a kartografie finišujú s tvorbou stratégie rozvoja ľudských zdrojov

20.02.2020

Členovia Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu absolvovali 21.2.2020 v poradí už tretie rokovanie, počas ktorého bola hlavnou témou tvorba stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Pripravovaná stratégia si kladie za cieľ reflektovať požiadavky zamestnávateľov v sektore na zmeny ľudskej pracovnej sily v kontexte prichádzajúcich inovačných a technologických zmien, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia smerovanie sektora v horizonte najbližších 10 a viac rokov.  

Sektorová rada za zhodla na návrhoch celkovo piatich premís, ktoré budú podkladom pre pripravovanú národnú stratégiu zamestnanosti Práca 4.0

• DIGITALIZÁCIA A ELEKTRONIZÁCIA V SEKTORE STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

• AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIKA V SEKTORE STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

• ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI, VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A ZNIŽOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV A VPLYVOV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SEKTORE STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

• ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA V SEKTORE STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

• ZVÝŠENÉ POŽIADAVKY NA KVALITU A BEZPEČNOSŤ STAVIEB

K jednotlivým premisám členovia Sektorovej rady v súčasnosti definujú námety na opatrenia v rámci vzdelávacieho systému a taktiež procesné a systémové opatrenia. Vzdelávací systém na všetkých úrovniach (od predškolského vzdelávania až po vysokoškolské vzdelávanie, vrátane vzdelávania dospelých a rekvalifikácií) musí odrážať aktuálne požiadavky zamestnávateľov, ktorí prichádzajú do kontaktu s novými technológiami vyžadujúcimi si vyššiu úroveň odborných vedomostí a zručností pracovnej sily. Opatrenia definované v rámci predmetnej Sektorovej rady smerujú najmä na úpravu a rozšírenie aktuálnych štátnych vzdelávacích programov a študijných programov o digitálne zručnosti. V oblasti vzdelávania dospelých sa predpokladá potreba zapracovania aktuálnych trendov do už existujúcich akreditovaných kurzov. Spolupráca stredných a vysokých škôl so zamestnávateľmi musí byť výrazne posilnená, pretože len týmto spôsobom budú absolventi vychádzajúci zo vzdelávacieho systému najlepšia pripravení na prácu s technológiami v stavebníctve, geodézii a kartografii. 

Členovia Sektorovej rady aktuálne okrem tvorby stratégie rozvoja ľudských zdrojov pracujú aj na revízii zoznamu garantovaných národných štandardov zamestnaní. K aktuálne garantujúcim 71 štandardom môžu pribudnúť nové, ktoré nemáme v rámci zoznamu zadefinované, no očakáva sa, že pracovníci na týchto pracovných pozíciách pracujú. 

Najbližšie sa členovia Sektorovej rady stretnutú na spoločnom zasadnutí v mesiaci jún 2020.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.