V sektore dopravy, logistiky a poštových služieb vedia, čo zmeniť vo vzdelávacom systéme

09.02.2020

V poradí tretie rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby sa uskutočnilo 10. februára 2020 v Bratislave. Celkovo 23 prítomných členov Sektorovej rady pracovalo na napredovaní činnosti pri tvorbe stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorá bude odrážať meniace sa technické a inovačné podmienky v našom sektore. Hlavnou úlohou stretnutia bolo predstavenie a tvorba 3. a 4. cyklu stratégie, kedy členovia začali hľadať možnosti pre konkrétne navrhnutie opatrení, smerovaných na vzdelávací systém. Prepájanie odborného vzdelávania s praxou, rozšírenie štátnych vzdelávacích programov a študijných programov o nové prvky v IKT, prípadne intenzívnejšie budovanie partnerstiev medzi školami a zamestnávateľmi – toto je výber z dominantných námetov na zlepšenie situácie na trhu práce aj v podmienkach meniacich sa technológií a nových inovácií. 

Z dôvodu blížiacej sa revízie klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 bola časť stretnutia Sektorovej rady venovaná aj posudzovaniu návrhov nových Národných štandardov zamestnaní s cieľom doplniť do aktuálneho zoznamu nové zamestnania, prípadne navrhnúť vyradenie tých, ktoré sú už v súčasnosti nevyužívané. 

Celé rokovanie sa nieslo v príjemnej atmosfére, členovia sa zhodli na potrebe riešiť pripravenosť vzdelávacieho systému v meniacich sa inovačných podmienkach s dôrazom na úzku spoluprácu trhu práce so vzdelávacím systémom. Najbližšie rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční v období mesiacov máj/jún.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.