Tretie rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu sa nieslo v znamení opatrení v oblasti vzdelávania

24.02.2020

Sektor verejnej správy je stále viac ovplyvňovaný digitalizáciu, elektronizáciu a celkovo nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou. Na všetky tieto trendy musí sektor verejnej správy vedieť promptne reagovať aj cez vhodne nastavené vzdelávanie ľudských zdrojov. Práve návrhy opatrení v oblasti vzdelávania boli hlavnou témou tretieho rokovania Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2020 v Bratislave.

Rokovanie tradične zahájil príhovorom predseda Sektorovej rady Ing. Milan Muška zo ZMOSU. Hlavná časť programu rokovania sa venovala III. a IV. cyklu tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Podklady k rokovaniu pripravili pracovné skupiny zložené z členov Sektorovej rady. Tajomník Sektorovej rady RNDr. Martin Šuvada, PhD a manažérka národného projektu SRI PaedDr. Lucia Dítětová zosumarizovali metodické pokyny k tejto fáze tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Následne boli ku každému dopadu na ľudské zdroje tvorené alebo pripomienkované návrhy opatrení v oblasti vzdelávania a návrhy konkrétnych aktivít na naplnenie týchto opatrení. Tajomník Sektorovej rady všetky odsúhlasené pripomienky ihneď zapracoval. Členovia rozdiskutovali konkrétne návrhy strategických opatrení v oblasti vzdelávania a jednotlivé dielčie aktivity, ktoré by viedli k naplneniu takto stanovených opatrení. Sumár týchto návrhov bude tvoriť Akčný plán stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejnej správy.

Po prerokovaní všetkých návrhov opatrení v oblasti vzdelávania požiadal tajomník Sektorovej rady prítomných členov, aby sa prihlásili na finálne dopracovanie návrhov opatrení k jednotlivým dopadom. Každému dopadu na ľudské zdroje bola stanovená inštitúcia zastúpená v Sektorovej rade, ktorá bude pri danom dopade zodpovedná za dopracovanie návrhov opatrení v oblasti vzdelávania.

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhov na zmenu v zozname národných štandardov zamestnaní (NŠZ) garantovaných Sektorovou radou pre verejné služby a správu.  Túto časť rokovania viedol Ing. Mgr. Jozef Krabáč, ktorý predstavil prvú fázu revízie NŠZ nadväzujúcu na pravidelnú päťročnú aktualizáciu štatistickej klasifikácie SK ISCO-08. Aktualizáciu štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 má na starosti Hodnotiaca komisia zostavená Štatistickým úradom SR, ktorá štatistickú klasifikáciu pravidelne aktualizuje a následne vydáva vyhláškou. V súčasnosti je platná vyhláška Štatistického úradu SR č. 384\/2015 Z. z., no momentálne sa pripravuje nová aktualizácia SK ISCO-08.

Členovia Sektorovej rady sa dohodli, že vzhľadom na neustály vývoj na trhu práce je potrebné dôsledne posúdiť a zrevidovať štruktúru štandardov zamestnaní, ktoré momentálne garantuje Sektorová rada. Bolo zdôraznené, že v prvej fáze revízie NŠZ sa nebude upravovať samotný obsah jednotlivých NŠZ (opis odborných zručností, vedomostí, pôsobností v rámci daného NŠZ), ale Sektorová rada sa zameria len na samotný zoznam garantovaných zamestnaní (NŠZ). To znamená, že Sektorová rada sa sústredí primárne na:

A: návrhy na doplnenie nového NŠZ

B: návrhy na úpravu názvu NŠZ

C: návrhy na vyradenie (al. presun) NŠZ 

Členovia Sektorovej rady už pred rokovaním doručili viacero návrhov na zmeny v zozname garantovaných zamestnaní (NŠZ). Každý návrh bol predstavený, pričom Ing. Mgr. Jozef Krabáč k návrhom odprezentoval odporúčania Hodnotiacej komisie Štatistického úradu SR.

Záverom rokovania boli schválené úlohy na nasledujúce obdobie a dohodnutý bol aj termín ďalšieho rokovania. Všetky stanovené úlohy boli zakomponované do Záverov z rokovania Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.