Tretie rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

19.02.2020

Členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretli na treťom rokovaní dňa 20. februára 2020 v Banskej Bystrici, v priestoroch hotela Dixon.

Rokovanie sa konalo po takmer štyroch mesiacoch od druhého stretnutia za účasti 65 % členov, vrátane predsedníčky a garantky Sektorovej rady. Neprítomní členovia vopred ospravedlnili svoju neúčasť.

Po úvodnom slove predsedníčky a garantky Sektorovej rady odprezentovala tajomníčka zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení v období medzi druhým a tretím rokovaním. Zároveň spolu s predsedníčkou odovzdali menovacie dekréty. V spomínanom období sa Sektorová rada rozrástla o troch členov – pani Mgr. Beátu Legutkú, pána Ing. Cyrila Šmidu a pána Ing. Jozefa Šaláta. Taktiež došlo k obmene tajomníčky.

Počas náročného programu sa zúčastnení členovia venovali spomínaným zmenám v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnoteniu plnenia úloh z prechádzajúceho obdobia, no hlavnými bodmi rokovania bol III. a IV. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „Stratégia“) a revízia zoznamu garantovaných Národných štandardov zamestnaní (v skratke „NŠZ“).

Už pred rokovaním mali členovia Sektorovej rady od tajomníčky k dispozícii metodické usmernenie k spomínanému III. a IV. cyklu spolu s konkrétnymi príkladmi. V tejto časti Stratégie je potrebné pre dopady, ktorými je tvorený I. cyklus, zadefinovať oblasti strategických opatrení, samotné opatrenia a zároveň konkrétne aktivity, pre ktoré bude identifikovaná zodpovednosť, termín plnenia a forma monitoringu.

Úlohou Sektorovej rady bolo do stanoveného termínu samostatne, resp. v skupinkách vypracovať dopady v rámci III. a IV. cyklu. Členovia Sektorovej rady svoju úlohu splnili a na rokovaní sa vypracované materiály spoločne prediskutovali. Následne sa členovia s tajomníčkou Sektorovej rady dohodli na termíne dopracovania a pripomienkovania pracovného materiálu.

Na záver rokovania si Sektorová rada stanovila termín ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 17. júna 2020. Miesto konania ešte nebolo určené.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.