Tretie rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

06.02.2020

Sektorovou radou naplánovaný termín a miesto jej tretieho rokovania 7. február 2020 o 10 00 hod. v Banskej Bystrici boli dodržané. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie SOPRANO na Chabaneckej ulici 11 v Banskej Bystrici. Miesto rokovania bolo zvolené z dôvodu prijateľnej ceny, polohy a primeranej rokovacej miestnosti technickým vybavením a príslušenstvom. 

Rokovania sa zúčastnilo 47 % z celkového počtu členov Sektorovej rady. Vysoká neúčasť bola spôsobená zdravotnou neschopnosťou. Členovia Sektorovej rady sa ospravedlňovali tesne pred začatím rokovania, preto musela Sektorová rada prijať opatrenie na to, aby mohla zasadať, prijímať stanoviská, rozhodnutia, uznesenia, závery a postupovať v súlade so Štatútom sektorovej rady, Článok 6 Rokovanie rady, bod 10, podľa ktorého je rada uznášaniaschopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov s hlasovacím právom. Hlasovacie právo nemá tajomník sektorovej rady. Ak nie je 15 minút po plánovanom začiatku prítomná dvojtretinová väčšina členov rady s hlasovacím právom, začne sa po uplynutí 30. minút od plánovaného začiatku nové rokovanie rady s rovnakým programom, ktoré sa považuje za uznášaniaschopné. Následne toto rokovanie otvoril garant a predsedníčka Sektorovej rady.  

Odborníci a zástupcovia z radov zamestnávateľských a profesijných združení, vzdelávacích inštitúcií, výskumu, územnej samosprávy a štátnej správy sa na rokovaní zaoberali vyhodnotením predchádzajúcej činnosti, vyjadrovali sa k vypracovanej vnútornej aj vonkajšej analýze sektora, boli oboznámení s potrebou revízie zoznamu Národných štandardov zamestnaní a previazanosti na Národnú klasifikáciu SK ISCO – 08. Predovšetkým rezonovala hlavná téma tretieho rokovania Sektorovej rady, ktorou bol posun prác tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „sektorová stratégia“) do tretej a štvrtej etapy. Ich obsahovou náplňou je spracovanie sektorového strategického zámeru s konkrétnym akčným plánom. 

Za spracovateľa projektu, spoločnosť  TREXIMA spol. s r. o. Bratislava, tajomníčka Sektorovej rady Jana Melicherová prítomných oboznámila s Metodickým usmernením k tvorbe tretieho a štvrtého cyklu sektorovej stratégie  a odprezentovala prvotný návrh tretej a štvrtej etapy sektorovej stratégie podľa prijatých sektorových premís. Tento návrh strategického sektorového zámeru a akčného plánu bol členmi Sektorovej rady v rámci rokovania dopĺňaný a pripomienkovaný.  

Následne bol prijatý harmonogram činnosti s konkrétnymi úlohami na ďalšie obdobie. V závere sa členovia uzniesli na termíne štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční koncom mája 2020 v meste Trenčín. Konkrétne miesto bude určené po vzájomnej dohode a odsúhlasení s garantom a predsedníčkou Sektorovej rady.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.