Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

11.02.2020

Členovia Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretli na treťom rokovaní dňa 12. februára 2020 v Pezinku, v priestoroch Palace Art hotela.

Rokovanie sa konalo po skoro troch mesiacoch od druhého stretnutia a zúčastnilo sa ho takmer 80 % členov, vrátane predsedu Sektorovej rady. Ostatní členovia vopred ospravedlnili svoju neúčasť.

Po úvodnom slove predsedu Sektorovej rady odprezentovala tajomníčka zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení v období medzi druhým a tretím rokovaním. Sektorová rada sa rozrástla o jednu členku – pani Ing. Ivetu Lapšanskú a zároveň došlo aj k obmene tajomníčky.

V rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali aj spomínaným zmenám v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, no hlavnými bodmi rokovania bola revízia zoznamu garantovaných Národných štandardov zamestnaní (v skratke „NŠZ“) a III. a IV. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „Stratégia“).

V III. a IV. cykle Stratégie je potrebné pre dopady, ktoré tvoria I. cyklus Stratégie, zadefinovať oblasti strategických opatrení (cieľové skupiny, na ktoré budú opatrenia orientované), samotné opatrenia a zároveň konkrétne aktivity (kroky na naplnenie opatrení), pre ktoré bude identifikovaná zodpovednosť, termín plnenia a forma monitoringu.

Už pred rokovaním mali členovia Sektorovej rady k dispozícii od tajomníčky metodické usmernenie k spomínanému III. a IV. cyklu spolu s konkrétnymi príkladmi. Do stanoveného termínu samostatne, resp. v malých skupinkách, vypracovali takmer všetky dopady. Na rokovaní sa vypracované materiály spoločne prediskutovali a následne tajomníčka členom Sektorovej rady rozdelila úlohy – dopracovanie dopadov v rámci III. a IV. cyklu a ich následné pripomienkovanie.

Na záver sa členovia Sektorovej rady dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 4. júna 2020 v okolí Bratislavy.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.