Tretie rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

05.02.2020

 

Členovia Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretli na treťom spoločnom rokovaní, dňa 6. februára 2020, v priestoroch Kongres Hotela Gala v Banskej Bystrici.   

Členovia Sektorovej rady sa stretli po štyroch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 15 z 24 členov Sektorovej rady, vrátane garanta a predsedníčky, čo predstavuje 62,5 % účasť. Zvyšných deväť členov Sektorovej rady vopred hlásilo svoju neúčasť z osobných alebo pracovných dôvodov. Sektorová rada zaznamenala v období medzi druhým a tretím rokovaním jednu zmenu v Inštitucionálnom a personálnom zložení a rozšírila sa o jednu členku, pani Pokornú. 

Najdôležitejšou úlohou Sektorovej rady v predchádzajúcom období bolo vypracovanie I. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorú aj úspešne zvládli.  

Zároveň členovia Sektorovej rady participovali aj na tvorbe II. cyklu Sektorovej stratégie. Súčasťou II. cyklu Sektorovej stratégie je SWOT analýza prostredia sektora a jej vplyv na sústavu povolaní a Vnútorná analýza sektora. Obe súčasti II. cyklu boli v predchádzajúcom období vypracované a po viacerých pripomienkach zo strany členov boli tieto podklady úspešne schválené formou hlasovania per rollam a Sektorová rada sa v predchádzajúcom období posunula v tvorbe Sektorovej stratégie o niečo dopredu.  

Hlavným bodom programu rokovania bolo ujasnenie metodiky k tvorbe III. a IV. cyklu a zároveň rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie. Za týmto účelom členovia Sektorovej rady na rokovaní spoločne vypracovali III. a IV. cyklus pre tri rôzne dopady na ľudské zdroje, definované v I. cykle.  

Vzájomná spolupráca prebiehala formou workshopu a vypracovaný podklad bude slúžiť ako metodický vzor k vypracovaniu III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie.  

Ďalším bodom rokovania bola Revízia zoznamu Národných štandardov zamestnaní (v skratke „NŠZ“) garantovaných Sektorovou radou. Tajomníčka Aliancie sektorových rád predstavila členom Sektorovej rady systém revízie Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08 a úlohu Sektorovej rady pri tejto revízii. Členovia Sektorovej rady pred rokovaním zaslali svoje námety na zmenu názvov NŠZ patriacich pod gesciu Sektorovej rady a na spoločnom rokovaní tieto námety prediskutovali.  

Výsledkom diskusie bola schválená zmena názvu u siedmich NŠZ a zároveň bolo pojednávané aj zlúčenie niektorých NŠZ.   

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 18. júna 2020. Miesto rokovania ešte nebolo určené.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.