Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

26.02.2020

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 27. februára 2020 v priestoroch spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 

Členovia Sektorovej rady sa stretli na treťom rokovaní po približne štyroch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 14 z 24 členov Sektorovej rady, vrátane garanta a predsedu, čo predstavuje približne 58 % účasť. Ostatní členovia Sektorovej rady vopred ohlásili svoju neúčasť z osobných alebo pracovných dôvodov. 

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na druhom rokovaní. 

Ďalším bodom rokovania bolo oboznámenie členov Sektorovej rady s aktuálnym stavom v tvorbe Sektorovej stratégie. V predchádzajúcom období členovia Sektorovej rady pracovali na tvorbe I. cyklu Stratégie, kde vypracovali Poslanie sektora, identifikovali Premisy a Dopady na ľudské zdroje, sumarizovali Inovácie a Strategické dokumenty. Členovia zároveň pracovali aj na tvorbe II. cyklu Stratégie, t.j. na tvorbe vonkajšej a posúdení vnútornej analýzy sektora. V rámci vonkajšej analýzy bola volená forma SWOT analýzy sektora a námety na silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi, ktorý uvedené námety spracoval. Úlohou vypracovať vnútornú analýzu sektora boli poverení zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 

Ďalším bodom programu bolo oboznámenie členov s metodickým procesom tvorby III. a IV. cyklu. K predloženému metodickému usmerneniu nemali žiadne pripomienky, pričom bol dohodnutý postup vypracovania jednotlivých častí III. a IV. cyklu, v rámci ktorého budú členovia vzájomne komunikovať a poskytovať si oponentúru predložených výstupov. 

Následne tajomník Sektorovej rady predstavil členom Sektorovej rady systém revízie Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08 a úlohu Sektorovej rady pri tejto revízii. Sektorová rada mala za úlohu skontrolovať NŠZ pod svojou gesciou a navrhnúť zmeny názvov NŠZ, ktoré by sa mohli preniesť do Národnej klasifikácie SK ISCO 08. Následne si Sektorová rada prešla jednotlivé návrhy na zmenu názvov NŠZ a dohodla sa na nasledujúcich zmenách: 

Zmena názvu NŠZ 1219004 z „Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu“ na „Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti vnútorného auditu“, aby to bolo konzistentné s NŠZ 2421006 „Špecialista v oblasti vnútorného auditu“.

Tajomník upozornil členov Sektorovej rady na skutočnosť, že aj keď Sektorová rada dá nejaký návrh, Štatistický úrad to ešte posúdi a môže sa stať, že návrh nebude prijatý.

Predposledným bodom rokovania bol – Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. V rámci tohto bodu rokovania si členovia Sektorovej rady rozdelili úlohy nasledovne: 

1. Členom Sektorovej rady vypracovať pre jednotlivé oblasti strategických opatrení konkrétne strategické opatrenia a aktivity na splnenie opatrení pre III. a IV. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov podľa metodického usmernenia, ktorý členovia Sektorovej rady obdržali na rokovaní, a zaslať tieto tajomníkovi Sektorovej rady za jednotlivé premisy a k nim prislúchajúce dopady na ľudské zdroje nasledovne: 

Dopady na ľudské zdroje týkajúce sa premisy A.: Digitalizácia a automatizácia administratívnych procesov v súkromnom aj verejnom sektore

Zodpovedná: Zuzana Jakabíková

Termín: 10. marec 2020

Dopady na ľudské zdroje týkajúce sa premisy B.: Slovenská ekonomika ako súčasť globálneho trhu

Zodpovedná: Zuzana Krátka

Termín: 10. marec 2020

Dopady na ľudské zdroje týkajúce sa premisy C.: Moderný manažment pružne reagujúci na zmeny otvorenej ekonomiky

Zodpovedný: Branislav Kaniansky

Termín: 10. marec 2020

Dopady na ľudské zdroje týkajúce sa premisy D.: Rozšírenie kompetenčného štandardu vybraných prierezových zamestnaní

Zodpovední: Drahomíra Štepanayová, Jozef Štepanay

Termín: 10. marec 2020

2. Posúdiť návrhy III. a IV. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov od členov Sektorovej rady a vytvoriť komplexnú podobu III. a IV. cyklu sektorovej stratégie.

Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady

Termín: 16. marec

3. Členom Sektorovej rady optimalizovať I. a II. CYKLUS:  Optimalizovať vonkajšiu strategickú analýzu prostredia, z hľadiska vonkajších vplyvov pôsobiacich na sektor a ľudské zdroje

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: priebežne

 4. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Vykazovanie: priebežne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

5. Tajomníkovi Sektorovej rady zaslať členom Sektorovej rady dokument s názvom „Návrhy RÚZ na zmeny v oblasti  ďalšieho vzdelávania v rámci systému celoživotného vzdelávania na Slovensku  2018“.

Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady

Termín: 28. február 2020

6. Tajomníkovi Sektorovej rady zaslať členom Sektorovej rady dokumenty s názvom „Všeobecné kľúčové kompetencie“ a „Znenie dlhých a krátkych charakteristík všetkých kategórií a podkategórií špecifických kľúčových kompetencií“.

Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady

Termín: 28. február 2020

7. Členovi Sektorovej rady zaslať tajomníkovi Sektorovej rady návrhy na zmenu názvov garantovaných NŠZ.

Zodpovedný: Martin Martinkovič

Termín: 6. marec 2020

8. Tajomníkovi Sektorovej rady zaslať členom Sektorovej rady na vedomie návrhy na zmenu názvov garantovaných NŠZ. 

Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady

Termín: 9. marec 2020

Posledným bodom programu rokovania bolo hlasovanie o Záveroch z rokovania, v ktorom sú zakotvené úlohy pre členov Sektorovej rady na nadchádzajúce obdobie a k nim prislúchajúce termíny. Závery z tretieho rokovania Sektorovej rady boli zaslané všetkým členom Sektorovej rady na emailové adresy uvedené v informačnom systéme SRI. 

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 29. mája 2020 v priestoroch Republikovej únie zamestnávateľov Slovenskej republiky v Bratislave.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.