Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

04.02.2020

… musíme si osvojiť hodnoty, ktoré nám dávajú schopnosť využívať znalosti, nakoľko znalosti bez schopnosti ich využitia sú nepoužiteľné…

Vo svete nových technológií, inovácií sú nevyhnutné „hard skills“ – poznanie, vedomosti, na ktorých základe je možné budovať „soft skills“, ktoré napomáhajú ku komplexnému rozvoju osobnosti s osvojenou schopnosťou učiť sa. 

Aká budúcnosť nás čaká? Naučíme sa „tancovať“ s robotmi? Sme pripravení a sme schopní reagovať na rýchle zmeny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života? 

Kto má vysoké uvedomenie si nevyhnutnosti učenia sa, tomu sa bude lepšie dariť na trhu práce. Zmena trhu práce bude mať výrazný vplyv na výchovu a vzdelávanie. Výchova a vzdelávanie majú pripraviť žiakov do života, naučiť ich, aby porozumeli. Učitelia sú zodpovední za to, ako výchova a vzdelávanie ovplyvňujú životy jednotlivcov. Zažívame reformy vo vzdelávaní, ktoré majú charakter búrky na mori – na povrchu sú turbulencie, pod vodou je však voda pokojná. Aj po zavedení zmien „život beží ďalej“, preto sa musíme sústrediť na zmenu myslenia. 

Niektoré pracovné miesta sa budú vytrácať, väčší dôraz bude kladený na spoluprácu, vytrvalosť, sebazodpovednosť. Povolania sa rýchlo menia,  preto obsah vzdelávacích programov musí reflektovať na skutočný život, tesne prepojeným s pracovným životom a trhom práce. 

Práca členov Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport je neoddeliteľnou súčasťou aktívnej tvorby vzdelávacej politiky v novom, rýchlo meniacom sa svete, prinášajúcom inovácie, nové technológie. 

V poradí tretie rokovanie Sektorovej rady sa uskutočnilo dňa 5. februára 2020 v Bratislave. Hlavným bodom programu bola diskusia k pripravovanej Stratégii rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, ktorá bude reflektovať na nové technické a inovačné podmienky v sektore vzdelávania. Zdôraznený bol význam prenosu požiadaviek od zamestnávateľov do štátnych a školských vzdelávacích programov, tak, aby sa zabezpečila výchova a vzdelávanie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. V rámci regionálneho školstva je táto aktivita systémovo zabezpečená. Zatiaľ sú ešte rezervy v spolupráci základných škôl so zamestnávateľmi a strednými školami, je nutná aj intenzívnejšia spolupráca stredných škôl smerom k vysokým školám a s konečným odberateľom, zamestnávateľom. Základné školstvo, stredné školstvo, vysoké školstvo a zamestnávatelia by mali vytvoriť synergiu. Je samozrejmé, že do tohto procesu  musí vstupovať veda, výskum, inovácie.

Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce vytvára podmienky na  prenos potrieb zamestnávateľov do systému vzdelávania. A to takým spôsobom, že v rámci spracovávania III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie členovia odporučia svoje námety, o čo by sa mal vzdelávací program rozšíriť, čo by sa malo zmeniť v štátnych a školských vzdelávacích programoch, ako i v profile absolventa študijných programov vysokých škôl.

Členovia Sektorovej rady sa venovali aj problematike národných štandardov zamestnaní, nakoľko sa pripravuje revízia klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Posudzovali sa návrhy na nové zamestnania, taktiež bolo navrhované vyradenie tých štandardov zamestnaní, ktoré už v súčasnosti nie sú využívané. 

Najbližšie rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční dňa 28. apríla 2020.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.