Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada je aktívna aj mimo oficiálnych zasadnutí

18.02.2020

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa konalo 19. februára 2020 v priestoroch študentskej jedálne Technickej univerzity vo Zvolene. Vzhľadom na neodkladné pracovné povinnosti sa mohlo zúčastniť len 14 z 22 členov (64 %).  Sektorová rada sa stretla po 3 mesiacoch od posledného rokovania a členov čakali neľahké úlohy tvorby strategického zámeru sektora  spojeného s tvorbou akčného plánu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

Pred rokovaním sa stretla expertná skupina zložená z piatich členov Sektorovej rady a pripravila materiál k týmto témam, ktoré mali byť diskutované na zasadnutí. Pred rokovaním boli zaslané aj ostatným členom na pripomienkovanie a naštudovanie. Zasadnutie Sektorovej rady bolo veľmi svižné a stručné, nakoľko členovia boli pripravení rokovať o konkrétnych otázkach. Diskusia prebiehala pokojne a členovia sa bez problémov dohodli na spoločnom názore k diskutovanej problematike. Sektorová rada sa dohodla na ďalšom postupe finalizácie strategického zámeru a akčného plánu. Po tajomníčkinej úprave boli materiály zaslané autorom jednotlivých premís a budú zaslané aj ostatným členom na ďalšie pripomienkovanie. 

Medzi ďalšie body rokovania patrilo zhodnotenie činnosti medzi druhým a tretím rokovania Sektorovej rady, inštrukcia k revízií zoznamu národných štandardov zamestnaní v nadväznosti na blížiacu sa revíziu Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. 

V závere rokovania sa členovia dohodli na ďalších úlohách a termínoch dodania materiálov. Tiež sa Sektorová rada dohodla na termíne ďalšieho rokovania, ktoré bude predbežne 10. júna 2020 v TU Zvolen. Predseda Sektorovej rady úprimne poďakoval všetkým za vykonanú prácu a povzbudil členov do ďalšej spolupráce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.