Pokračujeme!

11.02.2020

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa po štyroch mesiacoch opäť spolu stretla a s odhodlaním sa pustila do práce. Zasadnutie prebiehalo v priestoroch spoločnosti Mondi SCP, a.s. 12. februára 2020. Členovia Sektorovej rady zastupujúci túto kľúčovú spoločnosť nás ochotne privítali a poskytli nám starostlivosť počas nabitého programu. Rokovania sa zúčastnilo 15 členov (68 %), viacerí členovia boli ospravedlnení pre neodkladné pracovné povinnosti alebo zdravotné problémy.

Cieľom rokovania bolo najmä prerokovanie výstupov členov k tvorbe strategického zámeru a akčného plánu pre tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Členovia Sektorovej rady k pridelenej úlohe pristúpili zodpovedne a spracovali kvalitné materiály pre spoločnú diskusiu. Sektorová rada počas zasadnutia prerokovala spracované úlohy k piatim dopadom na ľudské zdroje a jeden ďalší spolu vytvorili. Napokon sa rozdelili do pracovných skupín podľa jednotlivých premís a spolu spracujú ostatné dopady na ľudské zdroje a tak vytvoria komplexné materiály pre tvorbu sektorovej stratégie.

Medzi ďalšie body rokovania patrilo zhodnotenie činnosti medzi druhým a tretím rokovania Sektorovej rady, inštrukcia k revízií zoznamu národných štandardov zamestnaní v nadväznosti na blížiacu sa revíziu Štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08.

Záver rokovania sa niesol v duchu dohody na ďalších úlohách a dohodnutých termínov dodania. Tiež sa Sektorová rada dohodla na termíne ďalšieho rokovania, ktoré bude predbežne 7. mája 2020. Miesto rokovania bude dodatočne určené. Predseda Sektorovej rady úprimne poďakoval všetkým za vykonanú prácu a povzbudil členov do ďalších aktivít.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.