3. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

04.02.2020

V stredu 5.2.2020 sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“) v hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici. Rokovanie otvoril príhovorom garant Sektorovej rady RNDr. Oto Nevický, MBA. Na začiatku rokovania privítal  novú členku Sektorovej rady prof. PhDr. Mgr. Moniku Jankechovú, PhD. zastupujúcu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Následne garant odovzdal menovacie dekréty prof. PhDr. Mgr. Monike Jankechovej, PhD. a doc. PharmDr. Tomášovi Tesařovi, PhD., MPH, MBA. Tajomníčka Sektorovej rady odprezentovala aktuálny stav v príprave Sektorovej stratégie. Vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia a odprezentovala metodiku III. a IV. cyklu sektorovej stratégie. Vďaka pracovným stretnutiam, ktoré sa uskutočnili s autormi jednotlivých premís bol na 3. rokovanie Sektorovej rady pripravený vzor III. a IV. cyklu sektorovej stratégie. Vzor bol spracovaný na jeden z vybraných dopadov na ľudské zdroje. Tento postup bol jednotný u všetkých zadefinovaných premís. Spracovaný vzor III. a IV. cyklu sektorovej stratégie bol hlavným bodom rokovania a bol počas rokovania sprístupnený na pripomienkovanie všetkým zúčastneným členom. V priebehu rokovania boli do uvedeného vzoru III. a IV. cyklu zapracované jednotlivé pripomienky členov Sektorovej rady. Taktiež sa zmenili a doplnili pracovné skupiny vytvorené na 2.rokovaní Sektorovej rady k jednotlivým premisám. Vzniknuté pracovné skupiny počas 3. rokovania budú ďalej pracovať na tvorbe III. a IV. cyklu. V nasledujúcom bode programu tajomníčka Aliancie sektorových rád vysvetlila postup a časový harmonogram pri revízií názvov NŠZ a jej previazanosť na SK ISCO-08. Následne sa pristúpilo k jednotlivým návrhom členov Sektorovej rady na zmenu v celkovom zozname NŠZ garantovaných Sektorovou radou. Vysvetlili sa úlohy členov Sektorovej rady na ďalšie obdobie a dohodol sa termín 4. rokovania Sektorovej rady. Záver rokovania bol venovaný odsúhlaseniu záverov z 3. rokovania Sektorovej rady. 

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.