Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

3. rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

17.02.2020

,,Na Slovensku neexistuje vodárenská spoločnosť, ktorá by nenasadzovala zariadenia na diaľkové odpočty. Čoskoro budú do vodární prúdiť dáta z desaťtisícov až státisícov diaľkových meračov.“

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom treťom rokovaní dňa 18. februára 2020 v Hoteli pod Lipou v Modre – časť Harmónia. 

Nosnými témami rokovania bolo stanovenia akčného plánu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030 a takisto pripravovaná revízia národnej klasifikácie zamestnaní SK – ISCO 08, na ktorej sa podieľajú sektoroví experti ako nositelia inovácií a odborníci na trendy pracovného trhu v oblasti vodohospodárstva a odpadového hospodárstva a tvorby a ochrany životného prostredia. 

Členky a členovia sektorovej rady považujú za veľmi dôležité, aby sa experimentálny študijný odbor Technik vodár – vodohospodár zaradil do sústavy odborov vzdelávania. V roku 2020 zmaturujú prví maturanti z jeho pilotného overenia a následne sa bude toto overenie vyhodnocovať. Ak sa študijný odbor akredituje celoslovensky, môže byť aj zapojený do duálneho vzdelávania, a môže napomôcť nájsť odpoveď na akútnu potrebu ľudských zdrojov v sektore. Práve vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a životné prostredie sú najväčšmi zasiahnuté starnutím populácie. 

Aj dospelých pracovníkov a pracovníčky v sektore ovplyvňujú neustále sa vyvíjajúce kvalifikačné požiadavky, ako i požiadavky na osobnostné predpoklady a mäkké zručnosti. Aby ich splnili, musia súčasní pracovníci sektora aktualizovať svoje kvalifikácie počas celého svojho života. Čoskoro budú do vodárenských spoločností prúdiť dáta z desaťtisícov smart zariadení na diaľkový odpočet a to si vyžiada posilnenie digitálnych zručností ich pracovníkov, ako i schopnosť rozhodovania na základe big dát.

Sektorová rada sa zasadzuje aj o zavedenie odbornej spôsobilosti pre zamestnancov verejnej správy, aby sa tak skrátili a skvalitnili procesy schvaľovania a vydávania povolení. 

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa uskutoční 18. – 19. júna 2020 v Modre.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.