3. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

13.02.2020

V piatok 14. februára 2020 sa v Trnave konalo tretie rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). 

Rokovanie prebehlo po necelých troch mesiacoch od termínu predošlého stretnutia a v rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali viacerým bodom, napr. vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, ale aj aktivite súvisiacej s revíziou názvov garantovaných NŠZ.

Hlavným bodom programu však bolo pokračovanie na tvorbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Metodický postup predstavili tajomník Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby Ľuboslav Blišák a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová (obaja TREXIMA Bratislava). Aktuálne prebieha tvorba III. a IV. cyklu sektorovej stratégie, pričom sa vychádza z premís a dopadov na ľudské zdroje, ktoré boli jednohlasne schválené členmi Sektorovej rady po ukončení I. a II. cyklu.

Členovia Sektorovej rady sa v tejto fáze zamerajú na oblasti opatrení (teda na cieľové skupiny, na ktoré budú opatrenia orientované v rámci vzdelávacích procesov), ďalej na samotné opatrenia, ktorými má dôjsť k priaznivej zmene s ohľadom na súčasnú situáciu. Zároveň budú vyšpecifikované jednotlivé aktivity, teda presné kroky na naplnenie opatrení. Okrem toho sa identifikujú zodpovednosti za aktivity, termíny pre splnenie a forma monitoringu aktivít. Zodpovednosť za určenie týchto bodov prebrali autori premís a dopadov spolu s tajomníkom Sektorovej rady. Predpokladá sa, že dôjde k preusporiadaniu členov pracovných skupín, s ohľadom na zadefinované premisy a dopady, čo by zaručilo odbornosť a fundovanosť navrhovanej stratégie. Znenie premís a dopadov, na ktoré budú viazané opatrenia a aktivity je možné meniť, aktuálne sú identifikované premisy v tomto znení:

Premisa I: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality remeselných činností a poskytovaných služieb rozvojom inovatívnych a odborných zručností.

Premisa II: Adaptácia pracovnej sily na digitalizáciu a dynamiku zmien v sektore s ohľadom na zvyšovanie praktických zručností.

Premisa III: Podporovanie tradičných remesiel s dôrazom na ich ochranu, udržateľnosť a inovatívne spôsoby odovzdávania ďalším generáciám.

S blížiacim sa záverom rokovania sa program sústredil na činnosti a aktivity, ktoré v blízkej dobe čakajú členov Sektorovej rady a na následné hlasovanie o Záveroch z rokovania. Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa spoločne dohodli na predbežnom termíne ďalšieho rokovania, ktoré prebehne na prelome mesiacov máj – jún.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.