3. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

03.02.2020

V dňoch 3. až 4. februára 2020 sa v Dudinciach uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI).

Rokovanie prebehlo po približne troch mesiacoch od termínu predošlého stretnutia a v rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, aktivite súvisiacej s revíziou názvov garantovaných NŠZ, či aktuálnemu stavu sektora. Ten prezentovala predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo Jana Venhartová (Potravinárska komora Slovenska), pričom sa v prezentácii zamerala tiež na očakávané aktivity v roku 2020.

Hlavným bodom programu bolo pokračovanie na tvorbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Metodický postup predstavili tajomník Sektorovej rady pre potravinárstvo Ľuboslav Blišák a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová (obaja TREXIMA Bratislava). Aktuálne prebieha tvorba III. a IV. cyklu sektorovej stratégie, pričom sa vychádza z premís a dopadov na ľudské zdroje, ktoré boli jednohlasne schválené členmi Sektorovej rady po ukončení I. a II. cyklu.

Členovia Sektorovej rady sa v tejto fáze zamerajú na oblasti opatrení (teda na cieľové skupiny, na ktoré budú opatrenia orientované v rámci vzdelávacích procesov), ďalej na samotné opatrenia, ktorými má dôjsť k priaznivej zmene s ohľadom na súčasnú situáciu. Zároveň budú vyšpecifikované jednotlivé aktivity, teda presné kroky na naplnenie opatrení. Okrem toho sa identifikujú zodpovednosti za aktivity, termíny pre splnenie a forma monitoringu aktivít. Zodpovednosť za určenie týchto bodov prebrali autori premís a dopadov (J. Venhartová, Z. Nouzovská, S. Voskár, T. Belová, E. Forrai) spolu s tajomníkom Sektorovej rady. Predpokladá sa, že dôjde k rozšíreniu pracovnej skupiny o ďalších členov, čo by zaručilo odbornosť a fundovanosť navrhovanej stratégie. Znenie premís a dopadov, na ktoré budú viazané opatrenia a aktivity je možné meniť, aktuálne sú identifikované premisy v tomto znení:

Premisa I: Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov vedy a výskumu. 

Premisa II: Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi. 

Premisa III: Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové možnosti vrátane podpory exportu. 

Premisa IV: Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu. 

S blížiacim sa záverom rokovania sa program sústredil na činnosti  aktivity, ktoré v blízkej dobe čakajú členov Sektorovej rady a na následné hlasovanie o Záveroch z rokovania. Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa spoločne dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční v máji 2020 v Bratislave.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.