Tretie rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.

26.01.2020

V priestoroch hotela Polom v Žiline sa 27. januára 2020 o 10 00 hod. konalo už tretie rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (ďalej len „Sektorová rada“). Z celkového počtu členov Sektorovej rady 24 sa rokovania zúčastnilo 17 členov a jeden člen pracovnej skupiny. Sektorová rada so svojou 71 % účasťou bola uznášaniaschopná a mohla zasadať, prijímať stanoviská, rozhodnutia, uznesenia a závery.  

Pracovné rokovanie otvoril garant Sektorovej rady Emil Macho, následne pokračoval predsedom Sektorovej rady poverený Jozef Artim. Rokovanie postupovalo v zmysle prijatého programu.

Odborníci a zástupcovia z radov zamestnávateľských a profesijných združení, vzdelávacích inštitúcií, výskumu, územnej samosprávy a štátnej správy sa na rokovaní zaoberali vyhodnotením predchádzajúcej činnosti, vyjadrovali sa k vypracovanej vnútornej aj vonkajšej analýze sektora, boli oboznámení s potrebou revízie zoznamu Národných štandardov zamestnaní a previazanosti na Národnú klasifikáciu SK ISCO – 08. Predovšetkým rezonovala hlavná téma tretieho rokovania Sektorovej rady, ktorou bol posun prác tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „sektorová stratégia“) do tretej a štvrtej etapy. Ich obsahovou náplňou je spracovanie sektorového strategického zámeru s konkrétnym akčným plánom. 

Za spracovateľa projektu, spoločnosť  TREXIMA spol. s r. o. Bratislava, tajomníčka Sektorovej rady Jana Melicherová prítomných oboznámila s Metodickým usmernením k tvorbe tretieho a štvrtého cyklu sektorovej stratégie  a odprezentovala prvotný návrh tretej a štvrtej etapy sektorovej stratégie podľa prijatých sektorových premís. Tento návrh strategického sektorového zámeru a akčného plánu bol  členmi Sektorovej rady v rámci rokovania dopĺňaný a pripomienkovaný.  

Následne bol prijatý harmonogram činnosti s konkrétnymi úlohami na ďalšie obdobie. V závere sa členovia uzniesli na termíne štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční  13. a 14. mája  2020. Miesto rokovania bude určené po vzájomnej dohode a odsúhlasení s predsedom Sektorovej rady.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.