Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

30.01.2020

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 31. januára 2020 v priestoroch Doškoľovacieho strediska spoločnosti U.S.Steel Košice v Medzeve. 

Členovia Sektorovej rady sa stretli na treťom rokovaní po približne troch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 13 z 27 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu Sektorovej rady. čo predstavuje približne 48 % účasť. Ostatní členovia Sektorovej rady vopred ohlásili svoju neúčasť z osobných alebo pracovných dôvodov. Tretie rokovanie Sektorovej rady začalo úvodným slovom predsedu Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na druhom rokovaní. 

Ďalším bodom rokovania bolo oboznámenie členov Sektorovej rady s aktuálnym stavom v tvorbe Sektorovej stratégie. V predchádzajúcom období členovia Sektorovej rady pracovali na tvorbe I. cyklu Stratégie, kde vypracovali Poslanie sektora, identifikovali Premisy a Dopady na ľudské zdroje, sumarizovali Inovácie a Strategické dokumenty. Členovia zároveň pracovali aj na tvorbe II. cyklu Stratégie, t.j. na tvorbe vonkajšej a posúdení vnútornej analýzy sektora. V rámci vonkajšej analýzy bola volená forma SWOT analýzy sektora a námety na silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi, ktorý uvedené námety spracoval. Úlohou vypracovať vnútornú analýzu sektora boli poverení zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 

Ďalším bodom programu bolo oboznámenie členov s metodickým procesom tvorby III. a IV. cyklu. K predloženému metodickému usmerneniu nemali žiadne pripomienky, pričom bol dohodnutý postup vypracovania jednotlivých častí III. a IV. cyklu, v rámci ktorého budú členovia vzájomne komunikovať a poskytovať si oponentúru predložených výstupov. 

Následne tajomník Sektorovej rady predstavil členom Sektorovej rady systém revízie Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08 a úlohu Sektorovej rady pri tejto revízii. Sektorová rada má za úlohu skontrolovať NŠZ pod svojou gesciou a navrhnúť zmeny názvov NŠZ, ktoré by sa mohli preniesť do Národnej klasifikácie SK ISCO 08. Tajomník upozornil členov Sektorovej rady na skutočnosť, že aj keď Sektorová rada dá nejaký návrh, Štatistický úrad to ešte posúdi a môže sa stať, že návrh nebude prijatý. 

Predposledným bodom rokovania bol – Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. V závere rokovania hlasovali členovia Sektorovej rady o Záveroch z rokovania, v ktorých sú zakotvené úlohy pre členov Sektorovej rady na nadchádzajúce obdobie a k nim prislúchajúce termíny. Závery z tretieho rokovania Sektorovej rady boli zaslané všetkým členom Sektorovej rady na emailové adresy uvedené v informačnom systéme SRI. 

Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 27.-28. mája 2020 v hoteli Hrádok.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.