3. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

29.01.2020

Vo štvrtok 30. januára sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len ,,Sektorová rada“) v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave. Rokovanie otvoril príhovorom predseda Sektorovej rady Ing. Ivan Nemeth, MBA. Tajomníčka Aliancie Sektorových rád odprezentovala aktuálny stav v príprave Sektorovej stratégie. Vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia a odprezentovala metodiku III. a IV. cyklu sektorovej stratégie. Spolu s metodikou III. a IV. cyklu sektorovej stratégie vysvetlila postup a časový harmonogram pri revízií názvov NŠZ a jej previazanosť na SK ISCO-08. Počas tretieho rokovania bol odprezentovaný a sprístupnený na pripomienkovanie vzor III. a IV. cyklu sektorovej stratégie. Uvedený vzor bol pripravený ako pracovný materiál z vybraných dopadov na ľudské zdroje zadefinovaných v premisách. Členovia Sektorovej rady sa aktívne podieľali na kreovaní pracovného materiálu. Po zapracovaní pripomienok k III. a IV. cyklu sa členovia Sektorovej rady venovali pripomienkovaniu II. cyklu sektorovej stratégie SWOT analýze a kritickým a kľúčovým činiteľom. Záver rokovania bol venovaný odprezentovaniu úloh pre členov Sektorovej rady na ďalšie obdobie, odsúhlaseniu záverov z rokovania a stanoveniu termínu 4. rokovania Sektorovej rady.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.