Sektor stavebníctva, geodézie a kartografie sa vplyvom nových inovácií a technológií zmení

03.12.2019

V poradí druhé rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 4. decembra 2019 v priestoroch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Hlavným cieľom rokovania bola finalizácia premís pre tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov za tento sektor národného hospodárstva. Členovia Sektorovej rady viedli konštruktívnu, vysoko odbornú a plodnú diskusiu k premisám a dopadom nových inovácií a technológií na ľudské zdroje. Výsledkom tohto snaženia sú 4 premisy, ktoré budú reprezentovať Sektorovú radu vo finálnej verzii stratégie: 

1. DOPAD DIGITALIZÁCIE A ELEKTRONIZÁCIE NA ZMENU ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTOROCH STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

2. DOPAD AUTOMATIZÁCIE NA ZMENU ĽUDSKÝCH ZDROJOV    V SEKTOROCH STAVEBNÍCTVA, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

3. DOPAD ZVYŠOVANIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A ZNIŽOVANIA NEGATÍVNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VPLYVOV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA ĽUDSKÉ ZDROJE V  SEKTORE STAVEBNÍCTVA

4. DOPAD ZVYŠOVANIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A SOCIÁLNEHO  ZÁZEMIA V  SEKTORE STAVEBNÍCTVA

Dopad vyššie uvedených trendov na ľudské zdroje je najvýraznejšie očakávaný v oblasti inovácii vzdelávania, úprave študijných programov, prehĺbení prepojenia obsahu vzdelávania s praxou na všetkých stupňoch škôl, ale taktiež napríklad v potrebe sprístupnenia stavebnej literatúry v elektronickej podobe, vrátane noriem. 

V závere rokovania boli členom odprezentované aktivity, ktorých naplnenie sa očakáva v najbližších týždňoch. Najbližšie sa so všetkými členmi vidíme koncom januára. 

 

2. rokovanie

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.