Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

02.12.2019

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 2. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. Predseda Sektorovej rady Ing. Pavel Ondek v úvode rokovania informoval prítomných členov o zásadnej zmene, súvisiacej s reštrukturalizáciou Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport a o konštituovaní novej Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, nakoľko schválením Alianciou sektorových rád dňa 21. októbra 2019 boli z kompetencií Sektorovej rady odčlenené veda a výskum. Zámer reštrukturalizácie súvisel s cieľom zabezpečenia prenosu výsledkov vedy a výskumu do národných štandardov zamestnaní pre všetky odvetvia národného hospodárstva.  Neznamená to však, že veda a výskum nebudú mať dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v činnosti Sektorovej rady.

Poslaním vzdelávacieho sektora je, aby mali všetci občania Slovenska možnosť získať kvalitné vzdelanie,  aby im boli poskytnuté všetky potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré budú potrebovať v osobnom a pracovnom živote.

Vzdelávanie je kľúčové, ovplyvňujúce rozvoj spoločnosti a ekonomiky. Poskytuje udržateľnú zamestnanosť a dobré životné štandardy. Nedostatočná úroveň vedomostí, zručností a kompetencií spôsobená nekvalitným a neadekvátnym vzdelávaním predstavuje riziko pre celú spoločnosť. Vzdelávanie však nie je možné jednostranne chápať len ako prípravu na prácu. Ide o celoživotný proces, ktorý do veľkej miery formuje svetonázor a zmýšľanie jednotlivca. Preto je poslaním sektora komplexný rozvoj osobnosti, formovanie vyspelého a uvedomelého občana pripraveného čeliť výzvam prinášaným budúcnosťou.

Členov Sektorovej rady čaká v najbližšom období plnenie náročných úloh, súvisiacich s revíziou národných štandardov zamestnaní, ktoré budú aktualizované podľa súčasných potrieb národného hospodárstva. S ich revíziou súvisia i návrhy na nové štandardy zamestnaní, ktoré vznikajú pod vplyvom inovácií, výsledkov vedy, výskumu, požiadaviek zamestnávateľov, pod vplyvom nových technológií, zmien pracovných postupov, automatizácie, robotizácie, psychológie, zmeneného environmentu.

Členovia Sektorovej rady sa na svojom druhom rokovaní zaoberali i prípravou Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, s výhľadom do roku 2050. Prípravou strategického dokumentu sa zaoberajú členovia v rámci vytvorených pracovných skupín, kedy stanovili základné premisy smerovania sektora:

1. premisa: KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÁ SILA PRE SEKTOR VZDELÁVANIA AKO KVALITNE PRIPRAVENÁ, MORÁLNA, NEUSTÁLE SA VZDELÁVAJÚCA, UZNÁVANÁ OSOBNOSŤ, FORMUJÚCA SPOLOČNOSŤ A FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA JEJ ZMENY.

2. premisa: CELOSTNE ROZVINUTÁ OSOBNOSŤ ÚČASTNÍKA VZDELÁVANIA SO ZVNÚTORNENOU POTREBOU VZDELÁVAŤ SA, ZÍSKAVAŤ NOVÉ ZRUČNOSTI, VEDOMOSTI, KOMPETENCIE, SCHOPNÉHO UČIŤ SA.

3. premisa: VZDELÁVANIE DOSPELÝCH, ZABEZPEČUJÚCE ZÍSKAVANIE POŽADOVANÝCH KOMPETENCIÍ A ZRUČNOSTÍ, POTREBNÝCH PRE PRÁCU A ŽIVOT POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU.

K navrhovaným premisám boli zadefinované i dopady na ľudské zdroje, ako bude musieť vzdelávací systém reagovať, aby pripravil absolventov uplatniteľných na trhu práce, s požadovanými a očakávanými kľúčovými kompetenciami a zručnosťami, majúcimi vplyv na znižovanie disparít na trhu práce.

Slovenské hospodárstvo je vo veľkej miere založené na odvetviach, v ktorých sa vyskytuje vyššia miera pracovných miest s rutinnou prácou. Tieto pracovné pozície budú zanikať pod vplyvom akcelerujúcich technologických zmien. Faktory, ktoré dnes vedú k sociálnym rozdielom v rámci regiónov, nedostatku motivácie a predčasnému ukončeniu školskej dochádzky sa musia napraviť, aby sa všetkým ponúklo vzdelanie, a teda aj bezpečná platforma pre ich budúci život.

Ďalšie rokovanie Sektorovej rady sa uskutoční v mesiaci február 2020, na ktorom sa prerokuje problematika všeobecno – ekonomických ukazovateľov sektora, sektorovo špecifických ukazovateľov, kritických a kľúčových ukazovateľov sektora pre dosiahnutie konkurenčne schopnej štruktúry sústavy povolaní a v neposlednom rade sa budú členovia zaoberať i vývojovými tendenciami v oblasti ľudských zdrojov.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.