Druhé rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu

05.12.2019

Inovačné trendy typické pre nastupujúcu 4. priemyselnú revolúciu už teraz ovplyvňujú aj sektor verejnej správy. Je jasné, že inovácie sa musia pretaviť nielen do systémových zmien, ale aj do zmien systému ďalšieho vzdelávania, plánovania a práce s ľudskými zdrojmi. Rozvoj ľudských zdrojov vo verejnej správe je faktorom, bez ktorého by systémové a inovačné zmeny nemali dostatočný účinok. Aj toto bolo dôležitá myšlienka rezonujúca v rámci druhého rokovania Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sa uskutočnilo 5. decembra 2019 v Bratislave. 

Druhé rokovanie Sektorovej rady prebiehalo podľa vopred stanoveného programu. Úvodné slovo patrilo predsedovi Sektorovej rady, Ing. Milanovi Muškovi zo ZMOSu. Ten zosumarizoval hlavné aktivity Sektorovej rady za posledné obdobie a odovzdal menovacie dekréty novým členom Sektorovej rady. 

Tajomník Sektorovej rady priblížil aktuálny stav v príprave Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tu treba spomenúť, že druhému rokovaniu Sektorovej rady predchádzalo niekoľko rokovaní pracovných skupín, ktoré mali za cieľ rozpracovať úlohy definované v prvom a druhom cykle tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V rámci I. cyklu tvorby Stratégie bolo prerokované, upravené a následne aj odhlasované znenie premís a ich dopadov na ľudské zdroje v sektore. Pri II. cykle tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov boli tajomníkom odprezentované všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele v sektore verejnej správy a návrhy SWOT analýzy vonkajších činiteľov, ktoré predložili členovia Sektorovej rady. 

V rámci druhého rokovania prebehla aj diskusia a hlasovanie o možných zmenách v zozname zamestnaní (NŠZ) garantovaných Sektorovou radou. Jednomyseľne bolo odhlasované presunutie štyroch NŠZ do Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby. Z dôvodu duplicity bolo jedno NŠZ zo Sektorovej rady vyškrtnuté a jedno NŠZ bolo prijaté zo Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu a šport. Záverom boli schválené úlohy na ďalšie obdobie a dohodnutý bol aj termín ďalšieho rokovania. Všetky stanovené úlohy boli zakomponované do Záverov z rokovania, ktoré boli jednohlasne prijaté. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.