Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

11.12.2019

V stredu, dňa 11. decembra 2019, sa priestoroch Hotela COLOR v Bratislave uskutočnilo v poradí druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu.  Sektorová rada sa opäť stretla po 83 dňoch od prvého rokovania.

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu a garanta Sektorovej rady. Predseda zároveň poďakoval členom Sektorovej rady za ich činnosť a aktivitu v predchádzajúcom období. Následne tajomník Sektorovej rady predstavil program rokovania.

Druhého rokovania sa zúčastnilo 19 členov Sektorovej rady a traja prizvaní hostia.

Jedným z úvodných bodov rokovania bolo vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady v predchádzajúcom období vyplývajúcich zo záverov z prvého vzájomného rokovania.

V období medzi prvým a druhým rokovaním bola najdôležitejšia úloha stanoviť premisy strategického smerovania sektora s dopadmi na ľudské zdroje. Výsledkom činnosti Sektorovej rady boli nasledovné premisy: 

Premisa č.1: ADAPTÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NOVÚ LEGISLATÍVU EUROPSKEJ ÚNIE A JEJ VPLYV NA ŠTRUKTÚRU ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO ROKU 2030 S VÝHĽADOM DO ROKU 2050

Premisa č.2: DOPAD DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE SEKTORA NA ŠTRUKTÚRU A ZMENU ZRUČNSTÍ PRACOVNEJ SILY

Premisa č.3: RIADENÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH VZDELÁVANIA PRE SEKTOR ENERGETIKY, S OSOBITÝM DÔRAZOM NA JADROVÚ ENERGETIKU

Ďalšími dôležitými úlohami boli sumarizácia národných a medzinárodných strategických dokumentov súvisiacich s vývojom sektora do roku 2030, formulácia poslania sektora do roku 2030, vytvorenie zoznamu inovácií v sektore. 

Po vyhodnotení úloh z predchádzajúceho obdobia nasledoval ďalší bod programu týkajúci sa I. cyklu tvorby Sektorovej stratégie. Členovia Sektorovej rady upravovali znenie Premís strategického smerovania sektora s príslušnými dopadmi na ľudské zdroje a dopracovali sa k vytvoreniu podkladu pre I.cyklus Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

Nasledoval bod programu v rámci ktorého sa členovia Sektorovej rady vyjadrili k vypracovanému návrhu SWOT analýzy vonkajších vplyvov pôsobiacich na sústavu povolaní. Tento dokument vypracovali vybraní členovia Sektorovej rady, ktorí pristúpili k úlohe po oslovení predsedom Sektorovej rady. Tajomník rozoslal vypracovaný návrh SWOT analýzy v digitálnej podobe členom Sektorovej rady tri pracovné dni pred druhým rokovaním, aby si ho mohli preštudovať a predniesť prípadné pripomienky na rokovaní. Výsledkom činnosti Sektorovej rady v rámci tohto bodu programu bola formulácia SWOT analýzy vonkajších vplyvov pôsobiacich na sústavu povolaní, do ktorej boli zapracované pripomienky členov Sektorovej rady. 

V závere rokovania sa program sústredil na harmonogram činností, ktoré v blízkej dobe čakajú členov Sektorovej rady. 

Hlavné ciele na nadchádzajúce obdobie sú:

▪ Identifikácia Kritických a kľúčových činiteľov vychádzajúcich z potreby vytvorenia efektívnej štruktúry sústavy povolaní na zabezpečenie konkurenčnej schopnosti príslušného sektora,

▪ Uzavretie I. a II. cyklu Sektorovej stratégie,

▪ Formulácia strategického zámeru ako žiadúceho stavu, ktorý sa má dosiahnuť v strategickom horizonte do roku 2030.

Členovia Sektorovej rady sa dohodli na termíne ďalšieho rokovania, dokedy majú splniť požadované ciele. Termín rokovania bol stanovený na 11. marca 2020 (streda) opätovne v Hoteli Color v Bratislave.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.