Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom druhom rokovaní

21.11.2019

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom druhom rokovaní v rámci projektu Sektorovo riadené inovácie v Country Salón Belá, v Žilinskom kraji, v dňoch 20. – 21. novembra 2019. V Sektorovej rade sú väčšinovo zastúpení experti a expertky z oblasti vodného hospodárstva, či už z jednotlivých regionálnych vodárenských spoločností, z Výskumného ústavu vodného hospodárstva alebo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Napriek tomu otázky súvisiace s odpadovým hospodárstvom, krajinotvorbou, ochranou prírody a biodiverzity boli počas celého rokovania jasne na zreteli všetkých prítomných. Vznesené boli návrhy na nominácie ďalších odborníkov či už na členstvo v samotnej Sektorovej rade, alebo v ad hoc vznikajúcich pracovných skupinách. 

K zoznamu národných štandardov zamestnaní (NŠZ) garantovaných Sektorovou radou pribudli nové štandardy, týkajúce sa zamestnaní Technik hydrológ, Technik meteorológ, Meteorológ klimatológ a Hydrometeorológ. V súvislosti s vypracovaním kariet zamestnaní pre uvedené NŠZ bude oslovený Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Členky a členovia Sektorovej rady boli informovaní o záveroch z októbrového spoločného rokovania Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI a vrcholových predstaviteľov sektorových rád; a vyjadrili svoju priazeň pripravovanej inštitucionalizácii Aliancie, ako i novej koncepcii akreditácie vysokoškolských odborov vzdelávania. 

Dôležitým bodom rokovania bol návrh premís strategického rozvoja pre sektor v horizonte do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Prítomní sa zhodli, že potreba kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví je akútna a naopak, záujem o štúdium v skupinách odborov vzdelávania, ktoré pripravujú na povolania v sektore, je nízky – v porovnaní s obdobím pred 30 rokmi rádovo 10-násobne nižší. Situácia v pododvetví ekológia a ochrana prírody je priaznivejšia a vyštudovaných ekológov neubúda, avšak čoraz potrebnejší sú environmentálni inžinieri, ktorí by dokázali zvládnuť súčasné a budúce nároky na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania sídel s ohľadom na ich aktuálnu demografiu, ako i na vysoké kvalitatívne požiadavky na stav povrchových vôd a vôd po čistení vypúšťaných do povrchových recipientov. 

Ani sektor vodného a odpadového hospodárstva a životného prostredia sa nevyhne masívnym technologickým a spoločenským zmenám, ktoré prinesú nasledujúce dekády. Inovácie práce, akými sú práca na diaľku, používanie smart zariadení alebo automatizácia úkonov, sú už realitou v praxi v odvetví. Naliehavé výzvy súvisiace s klimatickou krízou, prechodom na obehové hospodárstvo a klimaticky neutrálne výroby, dynamicky sa meniaca odpadová legislatíva a celospoločensky stúpajúce environmentálne povedomie vytvárajú v sektore obrovské množstvo príležitostí pre rast a rozvoj, a zároveň prehlbujú potrebu pracovnej sily, nakoľko veková štruktúra zamestnancov v sektore je zo všetkých odvetví najväčšmi zasiahnutá starnutím populácie.  V kontraste k trendu digitalizácie a automatizácie je v sektore naďalej prítomná veľká potreba manuálne zručných pracovníkov a pracovníčok.

Sektorová rada na svojom druhom rokovaní navrhla nasledujúce štyri hlavné premisy: 

1. Efektívne využívanie prírodného bohatstva krajiny s dôrazom na trvalo udržateľný stav kvality životného prostredia s odborne pripravenými pracovníkmi v sektore

2. Popularizácia (celospoločenská) tvorby a ochrany životného prostredia

3. Implementácia inovatívnych technológií a pracovných postupov do sektora

4. Medzinárodná a medzisektorová spolupráca a koordinácia medzi jednotlivými odvetviami tvorby a ochrany životného prostredia. 

Vypracovaním každej z premís bol poverený jeden konkrétny člen Sektorovej rady, ktorého texty budú mať možnosť pripomienkovať všetky členky a členovia. 

 

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie je naplánované na 18. februára 2020 a štvrté rokovanie bude spojené s významnou medzinárodnou výstavou Aqua v Trenčíne. 

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.