Finančná gramotnosť ako vízia budúcnosti na 2. rokovaní Sektorovej rady

28.11.2019

Je štvrtok 28.11.2019. V sídle Slovenskej bankovej asociácie sa schádzajú zástupcovia bankového, finančného a poistného sektora na druhom rokovaní Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Témou rokovania je zhodnotenie súčasného stavu v procese prípravy tvorby I. a II. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Elegantné, presklené, prísne funkčné priestory s čistými bielymi líniami postupne zapĺňajú členovia Sektorovej rady. 

Po otvorení zasadania Jozefínou Žákovou, predsedníčkou Sektorovej rady, prešli zástupcovia k jednotlivým bodom programu. Sektorová rada prerokovala zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení, kde boli odovzdané nominačné dekréty novým členom z Národnej banky Slovenska a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Následne vyhodnotila plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia a rokovala o organizačnom zabezpečení činnosti. Dominantnou témou rokovania bol stav činností Sektorovej rady v príprave Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

V rámci diskusie o víziách budúceho stavu bankového, finančného a poistného sektora, sa popri technických a technologických inováciách rozvinula diskusia o celkovom stave finančnej gramotnosti a osobnej zodpovednosti jednotlivcov na Slovensku.  

„Je potrebné, aby všetci ľudia boli finančne gramotní a vedeli v každom momente správne posúdiť riešenia.“ 

Táto potreba je o to vyššia, čím viac sa finančné rozhodovanie a zodpovednosť presúva na plecia samotných občanov a kedy finančné rozhodnutia je možné robiť kedykoľvek, prakticky nezávisle na čase a priestore a následky nesprávnych alebo zanedbaných rozhodnutí môžu byť katastrofálne.  

Finančná gramotnosť u každého občana, s dôrazom na osobnú zodpovednosť sa tak stala jednou z hlavných sektorových vízií, kde by sa mali rozvíjať ľudské zdroje v rámci sektora bankovníctva, finančných služieb, poisťovníctva. Pretože z dlhodobého hľadiska môže automatizovaný, robotizovaný, samoobslužný finančný svet prinášať len tak dobré výsledky, ako dobré budú rozhodnutia jeho užívateľov.

S týmto mottom si členovia zadelili úlohy na najbližšie obdobie, aby v krátkom čase vedeli svoje vízie zhmotniť do podoby premís a ešte v priebehu decembra schválili ich finálne znenie.

Do najbližšieho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v priebehu 1. kvartála roku 2020, by tak mohla byť podstatná časť stratégie už pripravená.

 

 « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.