Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Druhé rokovanie sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

26.11.2019

V stredu 27.11.2019 sa uskutočnilo druhé rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“) v hoteli Termál vo Vyhniach. Na druhom rokovaní bolo prítomných 21 členov Sektorovej rady.

Rokovanie otvorila tajomníčka Sektorovej rady, ktorá privítala členov a následne odovzdala slovo predsedovi Sektorovej rady MUDr. Igorovi Pramukovi, MPH. Tajomníčka spolu s predsedom privítala a predstavila členov Sektorovej rady, ktorí sa nezúčastnili prvého rokovania doc. PharmDr. Tomáša Tesařa, PhD., MPH, MBA zastupujúceho Univerzitu Komenského Farmaceutickú fakultu a MUDr. Radoslava Čuhu MBA,MPH zastupujúceho Asociáciu štátnych nemocníc. 

Následne tajomníčka predstavila členom Sektorovej rady program druhého rokovania a vyhodnotila plnenie úloh vyplývajúce z prvého rokovania. Cieľom druhého rokovania bolo sfinalizovanie oblastí premís strategického smerovania sektora s identifikáciou dopadu na ľudské zdroje pre I. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Pri zhodnotení aktuálneho stavu v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov boli členovia rozdelení do pracovných skupín. Vznikli 4 pracovné skupiny, ktoré mali svojich predsedov. Pracovným skupinám boli pridelené členmi navrhnuté jednotlivé oblasti premís, na ktorých vypracovaní sa aktívne podieľali počas druhého rokovania. Predsedovia pracovných skupín boli zodpovední za odprezentovanie jednotlivých premís ostatným prítomným členom Sektorovej rady. Členovia Sektorovej rady mali možnosť jednotlivé premisy počas prezentovaní pripomienkovať. Ďalším bodom programu bola revízia NŠZ a harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie. Záver programu rokovania bol venovaný hlasovaniu o záveroch z 2.rokovania a odsúhlaseniu termínu 3.rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 5.2.-6.2.2019.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.