Druhé rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

21.11.2019

Slovenský sklársky priemysel patrí k výrobným  odvetviam, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a nezastupiteľný význam a postavenie v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Je založený na relatívne dostupnej surovinovej základni. 

Sklo je jediný materiál, ktorý možno nekonečne recyklovať.

Niet odvetvia v živote človeka, kde by sa nevyskytovalo sklo . Tým je aj uplatnenie ľudí na trhu práce  zachované a nezastupiteľné s dôrazom na potrebu vzdelávania mladých ľudí v odbore.

Minulosť a súčasnosť skla ho predurčujú ako materiál budúcnosti, ako materiál s vysokou ekologickou hodnotou.

Toto odvetvie stojí pred mnohými výzvami. Aj naň pôsobia zmeny, na ktoré musí byť pripravené. Sú to zmeny vyplývajúce z technického a technologického pokroku, najnovších poznatkov vedy, podlieha hospodárskym, prírodným a spoločenským vplyvom. 

Aj týmito otázkami sa počas dvoch dní zaoberalo druhé rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, ktoré sa konalo vo Vysokých Tatrách v dňoch 21. a 22. november 2019 v prostredí hotela Atrium v Novom Smokovci. Stretli sa tu zamestnávatelia, odborníci z prostredia zamestnávateľských a profesijných združení, vzdelávacích inštitúcií, odborov, územnej samosprávy a štátnej správy. 

Hlavnou témou rokovania bola príprava a tvorba  Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zohľadňujúcej súčasnú situáciu, možnosti sektora, vývojové trendy ako aj evidentný vplyv Industry 4.0. Zámerom tvorby stratégie je pomenovať konkrétne zmeny v odvetví vyplývajúce zo smerovania spoločnosti so špecifikáciou ich dopadov na ľudské zdroje z hľadiska potrieb zamestnávateľov a budúcich nárokov kladených na zamestnania a pracovnú silu s usmernením jej prípravy v  procese celoživotného vzdelávania na nové podmienky, tak aby bola flexibilná, konkurencie schopná a adaptabilná v odvetví v horizonte roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Rokovanie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť sa uskutočnila 21. novembra 2019 so začiatkom o 1600 hod., kde sa prítomní venovali korekcii základných sektorových premís, nahratých do informačného systému projektu. Bolo potrebné optimalizovať ich znenie aj počet. Výsledok rokovania bol predložený na schválenie všetkým prítomným členom Sektorovej rady na rokovaní dňa 22. novembra 2019. Toto rokovanie o 900 hod. otvoril garant Sektorovej rady Štefan Škultéty a predsedníčka Sektorovej rady Anna Krupičková, ktorá odovzdala menovacie dekréty novým členom. Potom sa postupovalo v zmysle prijatého programu. Odzneli informácie o stave a vývoji sektora, hlavne z pohľadu zamestnanosti. Následne bola vyhodnotená predchádzajúca činnosť na tvorbe sektorovej stratégie v I. cykle, ktorá pozostávala zo spracovania poslania sektora, tvorby zoznamu inovácií a strategických dokumentov, tvorbe základných sektorových premís, ktoré charakterizujú oblasti zasiahnuté zmenami vyplývajúcimi z predpokladaného vývoja.

Znenie schválených základných sektorových premís:

1. Premisa:  Synergia výroby a ekonomiky v súlade s ekologickými výzvami.

2. Premisa:  Implementácia inovácií a trendov do výrobných a riadiacich procesov

3. Premisa:  Príprava ľudských zdrojov na zavádzanie nových technológií a inovácií

4. Premisa:  Popularizácia a zvyšovanie atraktivity sektora a celospoločenského záujmu o technické vzdelávanie

Následne bol prijatý harmonogram činnosti s konkrétnymi úlohami a posunom tvorby stratégie do druhej etapy. Prijaté úlohy sa týkali schválených ekonomických makroukazovateľov, špecifických sektorových ukazovateľov vrátane ukazovateľov zamestnanosti a spracovania sektorových analýz, ďalej špecifikovania kľúčových a kritických činiteľov pôsobiacich v sektore, ako súčasť II. cyklu tvorby sektorovej stratégie. 

V závere sa členovia uzniesli na termíne a mieste tretieho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa bude konať 7. februára 2020 v Banskej Bystrici.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.